Vad grudar sig statistiken på?

Den nationella statistiken (såsom hela försäkringsgrenen) grundar sig på samhälleliga avtal. För tillfället regleras statistiken om arbetsolycksfall och yrkessjukdomar i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar. I lagen förpliktas Olycksfallsförsäkringscentralen (TVK) att upprätthålla ett speciellt register och att samla in uppgifter för detta ändamål och samtidigt förpliktas försäkringsanstalterna att lämna in nödvändiga uppgifter till detta register. 

Finland är därtill bundet att följa vissa internationella förordningar och avtal. De viktigaste av dem är Europaparlamentets och rådets förordning om gemenskapsstatistik om folkhälsa och hälsa och säkerhet i arbetet 1338/2008, kommissionens förordning om tillämpning av denna (349/2011) samt de ratificerade ILO-konventionerna med skyldigheter om statistikföring.

Statistikföringen har ordnats så att man relativt väl kan svara på kraven på denna lagnivå.

Modifierad 23.12.2015