Varför för man statistik?

Det finns grovt sett två orsaker till behovet av statistik: för det första för uppföljningen av finansieringen av systemet och penningflödena och för det andra för styrningen av arbetarskyddsarbetet.

Behoven är en direkt följd av det sätt på vilket arbetsolycksfallsförsäkringen är ordnad i Finland. Samhället reglerar ramarna för systemet, men verkställandet sköts av privata försäkringsbolag. För försäkringsbolagen är det ytterst viktigt att kunna följa upp risknivån för de yrkesgrupper som är föremål för försäkringen för att säkerställa att prissättningen är på rätt nivå. Från samhällets sida har det alltid funnits ett särskilt intresse för arbetarskyddsaspekterna. 

Av denna orsak har statistik först ända sedan systemet grundades (1895). Den första arbetsolycksfallsstatistiken som gällde hela landet var Industristyrelsens rapport om olycksfallen i arbetet från åren 1898–1900, vilken publicerades år 1904 och ingick i publikationsserien Finlands officiella statistik. I tabellerna specificerades materialet redan då i stor utsträckning enligt samma principer som för tillfället, bland annat enligt bransch, yrke och olycksfallets allvarlighetsgrad.

Modifierad 23.12.2015