Vem beslutar om de uppgifter som ska insamlas

Lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar, EU-lagstiftningen och de ratificerade ILO-konventionerna fastställer endast de allmänna ramarna för vilka uppgifter som behövs. Enligt lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar beslutar Olycksfallsförsäkringscentralen (TVK) om de uppgifter som ska insamlas efter att det samrått med uppgiftslämnarna, dvs. försäkringsanstalterna.

Samrådningen sker i praktiken i TVKs organ som utses av TVKs styrelse. Statistikfrågor behandlas speciellt av TVKs aktuarieutskott och den statistikarbetsgrupp som sorterar under den och som ansvarar för beredningen av statistikanvisningar. Vid behov behandlas statistikärenden också i ersättningsarbetsgruppen och försäkringsarbetsgruppen. Alla dessa är representerade både av TVK och försäkringsanstalterna, och försäkringsanstalterna kan fritt föreslå medlemmar till representanter i dessa. Därtill behandlas statistikfrågor i TVKs arbetarskyddsutskott, som förutom av försäkringsanstalterna även representeras av arbetsmarknadsparterna. 

Stora ändringar i statistikgrunderna ska godkännas i TVKs styrelse.

Efter utskottsarbetet skickar TVK statistikanvisningar till försäkringsanstalterna med detaljerad information om vilka uppgifter som ska insamlas. Anvisningarna skickas numera en gång per år, varje höst.

Modifierad 23.12.2015