Eurobelopp

De eurobelopp som nämns i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar (OlyL) anges enligt indexnivån år 2014. De justeras årligen antingen med lönekoefficienten i 96 § i lagen om pension för arbetstagare eller med arbetspensionsindexet enligt 98 § i lagen om pension för arbetstagare.  

Social- och hälsovårdsministeriet fastställde 29.10.2015 lönekoefficienten för år 2016 till 1,373 och arbetspensionsindexet till 2519.  

År 2016 är eurobeloppen och inkomstjämkningsgrundens eurobelopp i OlyL som följer:

Föreskrift i OlyL
2016
3 § 2 mom., försäkringspliktens gräns
1200
 
44 § 1 mom. 2 punkten, maximibelopp för undersökningar och   ingrepp inom den privata hälso- och sjukvården som kan ersättas utan   betalningsförbindelse
 310
 
51 § 1 mom., grundläggande vårdbidrag
 8,73
 
51 § 1 mom., förhöjt vårdbidrag
 19,63
 
51 § 1 mom., maximalt vårdbidrag*
 29,08
 
52 § 1 mom., klädtillägg
 0,58
 
52 § 2 mom., förhöjt klädtillägg
 2,32
 
79 §, minimiårsarbetsinkomst
 13910
 
86 §, menersättningens grundbelopp
 12490
 
93 §, maximiersättning för merkostnaderna för serviceboende*
 58,15
 
107 § 2 mom., inkomstjämkning av efterlevandepension (2,15 x   minimiårsarbetsinkomsten)
 29906,50
 
109 § 1 mom., begravningshjälp
 4780
 
152 § 4 mom., minsta dröjsmålsförhöjning som ska betalas
 7,40
 
184 § 1 mom., maximibeloppet för ersättningar och   fullkostnadsavgifter som tas ut av arbetsgivare som försummat sin   försäkringsskyldighet
 5090
   
 
Arbetspensionsindex
 2519
 
Lönekoefficient
 1,373
Modifierad 30.08.2016