Ersättningar för inkomstbortfall

Från arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringen ersätts inkomstbortfall genom dagpenning och olycksfallspension samt rehabiliteringspenning.  

För arbetsoförmåga betalas inledningsvis dagpenning, om arbetsoförmågan varar i minst tre på varandra följande dagar med undantag av skadedagen. Dagpenning betalas inte för skadedagen. Dagpenning utbetalas under högst ett år från skadedagen. Mer information om dagpenning 

Om den skadade fortfarande är arbetsoförmögen ett år efter att olycksfallet inträffade eller yrkessjukdomen debuterade, ersätts inkomstbortfallet genom olycksfallspension.
Mer information om olycksfallspension 

Om den skadade är i yrkesinriktad rehabilitering på grund av skadan, betalas till den skadade rehabiliteringspenning i stället för dagpenning och olycksfallspension.
Mer information om rehabiliteringspenning

Modifierad 30.08.2016