Årsarbetsinkomst

Ersättning för inkomstbortfall baseras på årsarbetsinkomsten i följande situationer:

Årsarbetsinkomsten fastställs utifrån den skadades arbetsinkomster vid tidpunkten för skadefallet (arbetsinkomsten på skadedagen). Arbetsinkomsterna beräknas på grundval av de arbetsinkomster den skadade hade under det år som föregick skadefallet. Alla arbetsförhållanden som den skadade har på skadedagen beaktas.  

Arbetsinkomsten på skadedagen jämförs med medeltalet av arbetsinkomsterna under de tre kalenderår som föregick skadefallet (arbetsinkomsterna under jämförelsetiden). Om arbetsinkomsten på skadedagen inte avviker med 20 % från det medeltal som avses ovan, betraktas arbetsinkomsten på skadedagen om årsarbetsinkomsten.  

Om årsarbetsinkomsten på skadedagen avviker med minst 20 % från medeltalet för arbetsinkomsterna under jämförelsetiden, betraktas medeltalet av arbetsinkomsterna under jämförelsetiden och arbetsinkomsten på skadedagen som årsarbetsinkomst. Om denna avvikelse på minst 20 % beror på någon annan förändring i inkomsterna som kan bedömas vara permanent, betraktas arbetsinkomsten på skadedagen som årsarbetsinkomst.  

Fastställandet av årsarbetsinkomsten beskrivs ovan i huvuddrag. Vid beräkningen beaktas även inverkan av arbetslöshet, sjukdom och annan frånvaro på arbetsinkomsterna.  

Som arbetsinkomst räknas penninglön och annat skattebelagt vederlag för arbetet, till exempel naturaförmån.  

Om årsarbetsinkomsten underskrider den gräns som fastställs i lag, används årsarbetsinkomstens minimibelopp som grund för ersättningarna.  

I lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar finns separata bestämmelser om studerandes och pensionärers årsarbetsinkomster.  

Fastställandet av årsarbetsinkomsten i huvuddrag: 
En servitör har råkat ut för ett olycksfall 1.1.2016. Arbetsförhållandet inleddes 1.12.2014 och det är fråga om ett permanent arbetsförhållande.

  • Inkomsterna på skadedagen, dvs. inkomsterna under perioden 1.1.2015–31.12.2015 är 26 363,45 euro
  • Inkomsterna under jämförelsetiden, dvs. inkomsterna åren 2013–2015 är 26 363,45,00 euro, 15 763,00 euro och 23 477,00 euro, och förhöjda till nivån år 2016: 26 556,873 euro, 16 031,55 euro, 24 290,82 euro, varvid deras medeltal är 22 293,08 euro
  • När arbetsinkomsten på skadedagen jämförs med medeltalet för arbetsinkomsterna under jämförelsetiden erhålls en avvikelseprocent på 18,25843
  • Eftersom arbetsinkomsten på skadedagen inte avviker med 20 % från medeltalet av arbetsinkomsterna under jämförelsetiden, betraktas arbetsinkomsten på skadedagen som årsarbetsinkomst, dvs 26 363,45 euro.
Modifierad 30.08.2016