Olycksfallspension

Om den skadade fortfarande är arbetsoförmögen ett år efter skadefallet, betalas till den skadade en olycksfallspension vars belopp fastställs utifrån årsarbetsinkomsten [länk till sidan om årsarbetsinkomst].  

Full olycksfallspension är 85 % av årsarbetsinkomsten för personer under 65 år och 70 % av årsarbetsinkomsten för personer som fyllt 65 år.  

Olycksfallspension kan också betalas som delersättning om nedsättningen av arbetsförmågan och inkomstbortfallet är partiellt. Nedsättningen i arbetsförmågan ska vara minst 10 %.  

Vid bedömningen av nedsättningen i arbetsförmågan beaktas den skadades återstående förmåga att skaffa förvärvsinkomster. Nedsättningen av arbetsförmågan ska uttryckligen vara en följd av en skada som orsakats av ett olycksfall eller en yrkessjukdom som ersätts, inte av en annan sjukdom eller skada som är oberoende av olycksfall eller yrkessjukdom.  

Om olycksfallspension för studerande, skolelev och företagare finns separata bestämmelser i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar. Det finns också separata bestämmelser om olycksfallspension i en situation där skadefallet inträffat i arbete som utförts under tid med ålderspension.  

Olycksfallspensionen justeras årligen med det arbetspensionsindex som avses i lagen om pension för arbetstagare. 

För personer som inte har fyllt 65 år förhöjs grundbeloppet av olycksfallspensionen från ingången av det sjätte kalenderåret på grund av pensionstagarens ålder.  

Olycksfallspension är en skattebelagd förmån.

Modifierad 30.08.2016