Efterlevandepension

Pensionstagaren för efterlevandepension kan vara den efterlevande maken eller den efterlevande partnern i ett registrerat parförhållande. Efterlevandepension beviljas även på ansökan en sambo som den skadade levde tillsammans med i gemensamt hushåll och som den skadade har eller hade haft ett gemensamt barn med eller som den skadade har ett avtal om inbördes underhåll med och avtalet har styrkts av notarius publicus. 

Om äktenskapet eller samboendet ingåtts först efter att olycksfallet i arbetet inträffade eller yrkessjukdomen debuterade, har den efterlevande maken eller sambon rätt till efterlevandepension endast om de har ett gemensamt barn och/eller äktenskapet/samboendet varade i minst tre år.  

Efterlevandepensionens belopp varierar beroende på antalet barn som får pension: 

  • Om den efterlevande maken får familjepension ensam, är efterlevandepensionens belopp 40 % av den skadades årsarbetsinkomst. 
  • Om familjepension betalas till den efterlevande maken och ett barn, är efterlevandepensionens belopp 35 % av den skadades årsarbetsinkomst. 
  • Om familjepension betalas till den efterlevande maken och två barn, är efterlevandepensionens belopp 30 % av den skadades årsarbetsinkomst. 
  • Om familjepension betalas till den efterlevande maken och tre barn, är efterlevandepensionens belopp 20 % av den skadades årsarbetsinkomst. 
  • Om familjepension betalas till den efterlevande maken och fyra eller fler barn, är efterlevandepensionens belopp 15 % av den skadades årsarbetsinkomst. 

Efterlevandepensionen betalas till fullt belopp under de tolv första fulla kalendermånaderna. Efter detta görs en inkomstjämkning av efterlevandepensionen som kan minska pensionens belopp. Om den efterlevande maken vid denna tidpunkt fortfarande har barn som är berättigade till barnpension, görs jämkningen först när barnen inte längre får pension. 

Vid inkomstjämkningen utreds den efterlevande makens inkomster vid tidpunkten för förmånslåtarens död. Den efterlevande makens inkomster räknas i regel efter samma principer som den skadades årsarbetsinkomst. Efterlevandepensionen minskas om den efterlevande makens inkomster överskrider inkomstjämkningsgrunden. Inkomstjämkningsgrunden är minimibeloppet av årsarbetsinkomsten vid tidpunkten för den skadades död multiplicerat med 2,15. Av de inkomster som överskrider denna gräns beräknas 30 %, och efterlevandepensionen minskas med detta belopp. Mer information om årsarbetsinkomsten 

I princip får den efterlevande maken pension under hela sitt liv, om skadefallet inte har skett i arbete som den skadade utfört under tid med ålderspension och den efterlevande maken inte ingår ett nytt äktenskap eller ett samboförhållande enligt lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar.  

Om den efterlevande maken ingår ett nytt äktenskap eller börjar leva i ett sådant samboförhållande som avses i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar, upphör rätten till efterlevandepension. I detta fall betalas till den efterlevande maken dock en engångsersättning som motsvarar tre års pension.

Modifierad 30.08.2016