Ersättning av vissa föremål

Från arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringen ersätts följande föremål som gått sönder i samband med ett olycksfall i arbetet:

  • glasögon
  • hörapparater
  • tandproteser
  • stödförband, stödkorsetter
  • benproteser, ledproteser och konstgjorda organ.

En förutsättning för ersättning är att föremålet går sönder i samband med ett skadefall som ska ersättas, vilket innebär att olycksfallet ska orsaka en skada eller en sjukdom. 

Till den skadade ersätts dessutom kläder och ringar som söndrats i samband med sjukvården. Förutsättningen för ersättning är att saken nämns i läkarutlåtandet. 

Andra sakskador ersätts inte. Detta innebär att till exempel kläder, en mobiltelefon, en cykel eller cykelhjälm som gått sönder i samband med ett olycksfall i arbetet inte ersätts. 

Ersättning för sakskador ska sökas separat genom att lämna in en utredning till försäkringsbolaget om de kostnader som orsakats. Ersättning ska sökas inom ett år från det att kostnaderna uppkom.

Modifierad 30.08.2016