Extra kostnader för hemvård

Om den skadade inte kan sköta sitt hem, betalas en skälig ersättning för nödvändiga extra kostnader för detta från arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringen. 

Med hemvård avses städning, klädtvätt, butiksbesök, barnpassning och andra därmed jämställbara sedvanliga aktiviteter för att sköta hemmet. Andra motsvarande uppgifter för att vårda hemmet kan vara t.ex. snöskottning på vintern. Att gå ut med sällskapsdjur betraktas däremot inte som hemvård. 

En förutsättning för ersättning är att familjen inte har möjlighet att sköta hemmet. Extern hjälp ersätts således endast om den skadade inte har familj eller om barnen är för små för att ta del i vården av hemmet. Till exempel en ensamstående förälder behöver utomstående hjälp medan han eller hon är intagen på sjukhus på grund av en skada till följd av olycksfall och en ensamboende person kan inte städa på grund av olycksfall.   

Ersättning betalas högst under ett år från skadefallet, och endast nödvändiga och skäliga kostnader ersätts. I fråga om städning avser detta i princip så kallad grundläggande städning och ett ersättningsbelopp som motsvarar den kommunala taxan.   

Om den skadade själv behöver hjälp (t.ex. med att tvätta sig eller röra på sig) på grund av en skada eller sjukdom, betalas vårdbidrag till den skadade.  

Ersättning för extra kostnader för hemvård ska sökas separat genom att lämna in en utredning till försäkringsbolaget om de kostnader som orsakats. Ersättning ska sökas inom ett år från det att kostnaderna uppkom.

Modifierad 30.08.2016