Klädtillägg

Klädtillägg betalas från arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringen om en protes eller ett stödomslag vars användning orsakats av ett ersatt skadefall orsakar särskilt slitage av kläderna. Betalning av ersättningen förutsätter att hjälpmedlet används under en lång tid (minst tre månader).  

Det finns två klasser för klädtillägget i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar (klädtillägg och klädtillägg med förhöjt belopp). Klassen avgörs utifrån det hjälpmedel som används.  

Klädtillägg betalas om den skadade använder ett hjälpmedel tillverkat av mjuka material, stöd eller bandage på ett litet område av kroppen eller något annat sådant hjälpmedel eller instrument som är ägnat att orsaka klädslitage.  

Klädtillägg med förhöjt belopp betalas om den skadade till följd av skadan är dubbelamputerad eller använder lårbens- eller underbensprotes, långt stödförband för nedre extremitet, ryggortos tillverkad av hårt material eller korsett för bålen eller något annat sådant hjälpmedel eller instrument som på grund av sin konstruktion eller sitt användningsändamål eller på grund av att det måste användas ofta är ägnat att orsaka onormalt klädslitage 

Klädtillägget är en skattefri ersättning.  

Klädtilläggets belopp

Modifierad 30.08.2016