Rese- och inkvarteringskostnader

Från arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringen ersätts nödvändiga rese- och inkvarteringskostnader som beror på sjukvård.  

Resekostnader som beror på sjukvård kan orsakas till exempel av resor till läkarens mottagning, till behandlingar eller till undersökningar och fysikalisk behandling.  

Resekostnaderna ersätts till den närmaste vårdenheten som ger den nödvändiga vården. När försäkringsbolaget ger en betalningsförbindelse till exempel för utförande av en operation i en viss vårdenhet, ersätts resekostnaderna till vårdenheten.  

Resekostnader ersätts i regel enligt kostnaderna för användning av kollektiva trafikmedel.

Vid resa med privatbil får den skadade i ersättning för resekostnader hälften av den skattefria kilometerersättning som Skatteförvaltningen årligen fastställer. 

Ersättningsbara inkvarteringskostnader kan uppkomma exempelvis när den skadade på grund av långt avstånd är tvungen att resa till den ort där sjukvården ges redan kvällen innan.  

Om en följeslagare är nödvändig på grund av den skadades hälsotillstånd, ersätts även följeslagarens nödvändiga rese- och inkvarteringskostnader.  

Ersättning för rese- och inkvarteringskostnader ska sökas separat genom att lämna in en utredning till försäkringsbolaget om de kostnader som orsakats. Ersättning ska sökas inom ett år från det att kostnaderna uppkom.

Ersättningar för rese- och inkvarteringskostnader ingår även i rehabiliteringsersättningarna.

Modifierad 30.08.2016