Vårdbidrag

Vårdbidrag betalas från arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringen, om den skadade på grund av en skada eller sjukdom försatts i ett så hjälplöst tillstånd att han eller hon inte klarar sig utan hjälp av en annan person. Den skadade har rätt till vårdbidrag även när en svår skada eller sjukdom vållar den skadade exceptionell olägenhet.   

I lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar finns tre klasser av vårdbidrag. Avgörande om vilken klass av vårdbidrag den skadade beviljas görs utifrån beskrivningen av den skadades skada eller sjukdom.  

Vårdbidrag med högsta belopp betalas om arbetstagaren på grund av skada eller sjukdom behöver fortlöpande, tidskrävande vård, hjälp, tillsyn eller handledning varje dag.   

Vårdbidrag med förhöjt belopp betalas om arbetstagaren på grund av skada eller sjukdom behöver regelbunden vård, hjälp, tillsyn eller handledning varje dag.  

Vårdbidrag med grundbelopp betalas om arbetstagaren på grund av skada eller sjukdom behöver regelbunden vård, hjälp, tillsyn eller handledning i vissa dagliga aktiviteter.  

Kostnader för anställning av en personlig assistent ersätts inte utan ersättningen betalas i form av vårdbidraget.  

Vårdbidraget är en skattefri ersättning. 

Vårdbidrag betalas inte för den tid som den skadade får vård på sjukhus eller vid någon annan inrättning.  

Vårdbidragets belopp

Modifierad 30.08.2016