Rese- och inkvarteringskostnader vid rehabilitering

Från arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringen ersätts nödvändiga rese- och inkvarteringskostnader som beror på rehabilitering.  

Resekostnader ersätts i regel enligt kostnaderna för användning av kollektiva trafikmedel.

Vid resa med privatbil får den skadade i ersättning för resekostnader hälften av den skattefria kilometerersättning som Skatteförvaltningen årligen fastställer. 

Ersättningsbara inkvarteringskostnader kan uppkomma exempelvis när den skadade på grund av långt avstånd är tvungen att resa till den ort där rehabiliteringen ges redan kvällen innan.  

Om en följeslagare är nödvändig på grund av den skadades hälsotillstånd, ersätts även följeslagarens nödvändiga rese- och inkvarteringskostnader. Nödvändiga resekostnader ersätts också till en anhörig som deltar i anpassningsträning.  

Mer ingående föreskrifter om ersättning av resekostnader som anknyter till studier som ersätts som yrkesinriktad rehabilitering finns i statsrådets förordning (1467/2015). 

Även i ersättningarna för sjukvård ingår ersättningar för rese- och inkvarteringskostnader.  

Ersättning för rese- och inkvarteringskostnader ska sökas separat genom att lämna in en utredning till försäkringsbolaget om de kostnader som orsakats. Ersättning ska sökas inom ett år från det att kostnaderna uppkom.

Modifierad 30.08.2016