Tolktjänster och anpassningsträning

Tolktjänster 

Personer som har en svår syn-, hörsel- eller talskada behöver assistans av en tolk. Tolkningstjänster ordnas bland annat av Folkpensionsanstalten på det sätt som föreskrivs i lagen om tolkningstjänst för handikappade personer (133/2010)

Från arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringen betalas ersättning högst till det antal som Folkpensionsanstalten ordnar med stöd av lagen om tolkningstjänst för handikappade personer 

Anpassningsträning 

Anpassningsträning består av handledning och träning av den skadade och den skadades närmaste anhöriga i den livssituation som råder efter att skadan uppkommit. Kurser ordnas av organisationer för handikappade och rehabiliteringsinrättningar.  

Kurser för anpassningsträning kan ersättas från arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringen från fall till fall.  

Om det är nödvändigt att en anhörig till den skadade deltar i anpassningsträningen, ersätts den anhörigas nödvändiga rese- och boendekostnader   samt personens eventuella inkomstbortfall. Den skadades anpassningsträning ersätts som sjukvård. 

Modifierad 30.08.2016