Gamla_Ersättning

Syftet med den lagstadgade olycksfallsförsäkringen är att ersätta förluster som beror på arbetsolycksfall eller yrkessjukdom. 

Arbetsolycksfall definieras i lagen om olycksfallsförsäkring och yrkessjukdom definieras i yrkessjukdomslagen. Ersättningarna fastställs både vid arbetsolycksfall och yrkessjukdom enligt lagen om olycksfallsförsäkring.

Modifierad 04.12.2015