Ansökan om ersättning

Anvisningarna för hur man ska handla när det inträffat ett arbetsolycksfall eller råder en misstanke om yrkessjukdom är följande:

  • Arbetstagaren meddelar omedelbart sin arbetsgivare om att ett olycksfall inträffat eller en yrkessjukdom framträtt.
  • Arbetsgivaren utfärdar ett försäkringsintyg, som inlämnas till vårdinrättningen.
  • Arbetsgivaren meddelar om olycksfallet eller yrkessjukdomen till försäkringsbolaget på en olycksfallsanmälningsblankett. På blanketten ges bland annat uppgifter om anställningen (t.ex. löneuppgifter), det arbete som utförts samt under vilka omständigheter som olycksfallet inträffade.
  • Allvarliga olycksfall ska alltid anmälas även till polisen och arbetarskyddsmyndigheterna. Ett allvarligt olycksfall orsakar en svår skada eller ett dödsfall. Skadan är svår, då den med stor sannolikhet kommer att bli bestående och den försvårar den skadades normala liv.
  • Noggrannare anvisningar får du från arbetsgivarens olycksfallsförsäkringsbolag.

Arbetsgivaren har inte någon försäkring

Om arbetsgivaren inte har någon lagstadgad olycksfallsförsäkring vid tidpunkten för olycksfallet, ska olycksfallet anmälas till Olycksfallsförsäkringsanstalternas förbund.

Modifierad 04.12.2015