Ersättningar

Från den lagstadgade olycksfallsförsäkring betalas ersättningar för arbetsolycksfall och yrkessjukdomar.
Närmare information om arbetsolycksfall

Närmare information om yrkessjukdom 

I bägge fallen bestäms ersättningen enligt lagen om olycksfallsförsäkring.
Lagen om olycksfallsförsäkring

Ersättningar enligt lagen om olycksfallsförsäkring är primära i förhållande till andra lagstadgade ersättningar. Med detta avses att ett ärende i första hand behandlas och ersätts som ett arbetsolycksfall eller en yrkessjukdom.

Ersättningarna stadgas i lag och av den anledningen ersätts inte andra förluster från olycksfallsförsäkringen.

Ersättningar:

 • sjukvårdskostnader
 • vissa sakskador
 • ökade hemvårdskostnader
 • mentillägg
 • klädtillägg
 • ledarhund och ledarhundstillägg
 • inkomstbortfall under tid av fysikalisk behandling
 • ersättningar för inkomstbortfall
 • dagpenning
 • olycksfallspension
 • menersättning
 • rehabiliteringsersättningar
 • dödsfallsersättningar
 • begravningshjälp
 • efterlevandepension
 • barnpension

Ovan nämnda ersättningar gäller olycksfall som inträffat och yrkessjukdomar som framträtt år 1982 och senare.

Modifierad 04.12.2015