Riksdagsbehandlingen av OlyL

Republikens president stadfäste den nya lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar 24.4.2015.

Regeringens proposition till lag om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar (RP 277/2014) godkändes i riksdagen i andra behandlingen 6.3.2015. 

Propositionen godkändes i enlighet med social- och hälsovårdsutskottets betänkande (ShUB 49/2014) . Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet gav sitt utlåtande (AjUU 18/2014) till social- och hälsovårdsutskottet. Utlåtanden begärdes inte av andra utskott.  

I social- och hälsovårdsutskottets betänkande ingick ändringsförslag till fem paragrafer i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar:

 •  8 § - hänvisning till lagen om hushållsarbetstagares arbetsförhållande ströks eftersom lagen har upphävts
 • 62 § - rehabiliteringspenning lades till i paragrafen om avdrag för löntagarpremier
 • 89 § - uttrycket "på arbetsklinik eller annan liknande inrättning" ströks eftersom termerna är föråldrade
 • 221 § - ordalydelsen ändrades på så sätt att det allmänna mötet väljer revisorerna, inte styrelsen
 • 225 § - verkställande direktören lades till. 

Utskottet framförde följande påpekanden i sitt betänkande

 • tillämpningsområdet – lagändringar som gäller olycksfallsförsäkringsskyddet för vissa grupper med specialbehov som blir utanför lagen (bl.a. närståendevårdare,      familjevårdare) ska träda i kraft samtidigt med den nya lagen om olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar.
 • yrkesinriktad rehabilitering – utskottet betraktar det som extra välkommet att      regeringen vill effektivisera den yrkesinriktade rehabiliteringen.
 • menersättning – utskottet hänvisar till sitt betänkande 55/2009, där utskottet redan      konstaterade att olikheterna i beräkningskriterierna för menersättning till kvinnor och män borde frångås.
 • överklagande – utskottet menar att man bör utreda om bestämmelserna om överklagande är rationella.
 • sjukdomar relaterade till fuktskador – utskottet anser att det finns all anledning att fortsätta med arbetet att förbättra situationen för personer som utsatts för mikrobiell exponering vid fuktskador för att de ska ges chansen att få anställning inom sitt yrke.
 • åtgärder för att förebygga olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar – utskottet anser att det är viktigt att sätta in effektiva åtgärder för att förebygga arbetsoförmåga till följd av olycksfall i arbetet eller yrkessjukdomar. Dessutom konstaterade utskottet att andra sjukdomar med anknytning till arbetet har ännu större inverkan på arbetsförmågan och folkhälsan än yrkessjukdomar. Därför är det av största vikt med avseende på bibehållen arbetsförmåga att faktorer som orsakar sjukdomar i rörelseorganen och      psykiska problem åtgärdas också i arbetslivet.
 • information – utskottet anser att det är mycket viktigt att både försäkringstagare och      försäkrade blir väl informerade om reformen.

I utskottets betänkande ingår två reservationer, som båda gällde sjukdomar som orsakats av mikrobiell exponering vid fuktskador och ersättningar i anslutning till dem i en situation då arbetstagaren byter arbetsplats. Riksdagens plenum godkände inte uttalandena i den andra behandlingen.

Modifierad 31.08.2016