Arbetarskyddet

De finländska försäkringsbolagen har gjort ett pionjärarbete inom förebyggandet av olycksfall och yrkessjukdomar sedan 1920-talet. 

Arbetarskyddet regleras i arbetarskyddslagen, som trädde i kraft år 2002. I lagen betonas arbetstagarens allmänna skyldigheter i högre grad än tidigare. I stället för att vara ett passivt objekt för skydd har arbetstagaren blivit en aktiv aktör i arbetarskyddsärenden. Å andra sidan har arbetsgivarens ansvar för förhållandena och riskerna på arbetsplatsen och i arbetet accentuerats ytterligare genom de krav som Finlands EU-medlemskap har medfört.  

Alla förhållanden i vilka det sker ett olycksfall i arbetet omfattas inte av arbetsgivarens lagstadgade arbetarskyddsskyldighet. Utanför blir i allmänhet bland annat arbetsresor. I enlighet med principen för heltäckande hantering av personrisker sköter allt fler arbetsgivare om personalens säkerhet också på resorna till och från jobbet.  

Med tanke på arbetsgivaren och hela samhället ska man utöver de egentliga arbetsolycksfallskostnaderna också beakta de indirekta kostnaderna. Sådana är kostnader som orsakas av avbrott i arbetet till följd av olycksfall, utbildning av arbetstagarna och andra störningar som olycksfall medför. Enligt uppskattning är deras mängd flerfaldig i jämförelse med försäkringspremien.  

Arbetet med arbetarskyddet i anslutning till olycksfallsförsäkring 

Försäkringsbolagen bidrar på bred front till säkerhetsarbetet tillsammans med kunderna. Dessa tjänster omfattar bland annat statistiktjänster, tjänster för riskbedömning och riskkartering, säkerhetsprogram och -utbildningar samt säkerhetspublikationer och -material.  

Olycksfallscentralen (TVK) fungerar som skadeförsäkringsanstalternas centralorganisation även inom säkerhetsarbetet. TVK för ett officiellt register över olycksfall i arbetet och över yrkessjukdomar. TVK:s uppgift är att producera statistik och undersökningar om olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar som meddelats till försäkringsanstalterna. I praktiken producerar TVK regelbundet aktuell statistik och analyser av läget inom arbetarskyddet och olycksfall i arbetet som baseras på den.  

TVK leder också undersökning av olycksfall i arbetet där en arbetstagare avlider. Centralen har utfört sådan undersökning sedan 1985. I dag undersöks 10–20 allvarliga olycksfall i arbetet varje år.

Vid beslut om att ta upp ett enskilt fall för undersökning bedöms särskilt huruvida undersökningen kan ge väsentlig och nyttig kompletterande information som kan användas för att förebygga olycksfall och tillbud i arbetet av samma slag samt för att främja den allmänna arbetarsäkerheten. Centralen undersöker särskilt fall som representerar nya risker, tillväxtområden, fall som skulle ha kunnat leda till storolycka och fall som andra instanser inte undersöker åtminstone i tillräcklig mån.  

Inverkan på försäkringspremiernas belopp

Premiesystemen för arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring stödjer arbetet för arbetarsäkerhet. Arbetsgivarens försäkringspremier minskar när olycksfallskostnaderna minskar genom förebyggande arbete. Detta gäller särskilt medelstora och stora företag, där företagets egen ersättningsutgift påverkar försäkringspremiens storlek. Försäkringspremien påverkas också av lyckad omplacering i arbetet efter arbetsolyckor och yrkessjukdomar.

Modifierad 31.08.2016