Statistik om ersättningar som betalats ut från systemet

Olycksfallsförsäkringsanstalterna betalade sammanlagt 578 miljoner euro i ersättningar år 2014, vilket är cirka 3 % mindre än år 2013. Ersättningar betalades för cirka 192 000 skador, vilket innebär att nästan 12 000 fall mindre betalades ut än året innan.  

Hälften av de ersättningar som betalas ut utifrån lagstadgad olycksfallsförsäkring är pensioner. År 2014 utbetalades sammanlagt 309 miljoner euro i pensioner (permanenta och temporära olycksfallspensioner, familjepensioner och indexförhöjningar av pensioner), vilket var lika mycket som året innan. Den näst största ersättningsposten består av dagpenningersättningar. År 2014 utgjorde de 130 miljoner euro, vilket är cirka 15 miljoner euro mindre än år 2013. Sjukvårdskostnader utbetalades år 2014 till ett sammanlagt belopp om 107 miljoner euro, vilket var cirka 3 miljoner euro mindre än året innan. 

Sammandrag över utbetalda ersättningar per ersättningsslag (på finska)

Antalet fastställda olycksfallspensioner till löntagare minskade år 2014 

Olycksfallsförsäkringsanstalterna fastställde sammanlagt 320 nya olycksfallspensionsfall för löntagare år 2014, vilket innebär att antalet fastställda pensioner var 21 st. mindre än år 2013 och 65 st. mindre än år 2012. Av de nya fallen var 177 fulla pensioner och återstående 143 deltidspensioner. Mängden fulla pensioner således minskade och antalet deltidspensioner ökade från år 2013. Inkomstnivån för en person som får deltidspension har sjunkit till följd av ett olycksfall, men personen fortsätter ändå i arbetslivet.  

År 2014 fastställdes sammanlagt 186 pensioner som föranletts av olycksfall som drabbat löntagare på arbetsplatsen, vilket var 32 fall färre än år 2013. År 2014 fastställdes 12 st. fler pensioner som föranletts av färdolycksfall än året innan. Antalet pensioner som föranletts av yrkessjukdomar var så gott som oförändrad. 

Statistik om fastställda arbetsolycksfall 2009–2014 (på finska)

Varför är antalet fastställda olycksfallspensioner inte större?

Det är möjligt att effektivt påverka antalet olycksfall som inträffar på arbetsplatsen och olycksfallens allvarlighetsgrad genom det arbete för arbetarskyddet som utförs på arbetsplatserna. 

Största delen av de olycksfall som inträffat på arbetsplatsen som ersätts från den lagstadgade olycksfallsförsäkringen är mycket lindriga olycksfall som inte orsakar någon arbetsoförmåga alls, eller högst tre dagars arbetsoförmåga.

Under 10 procent av de ersatta olycksfallen som inträffat på arbetsplatsen leder till en arbetsoförmåga på över en månad, till pension eller till arbetstagarens död genom olycksfall.

Modifierad 31.08.2016