Vad förändrades och hur?

I totalreformen av lagstiftningen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar slogs olycksfallsförsäkringslagen, yrkessjukdomslagen och rehabiliteringslagen samman till en enda lag. 

Den nya lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar trädde i kraft från och med början av 2016. Lagen tillämpas på skadefall som inträffat 1.1.2016 eller senare. På olycksfall som inträffat och yrkessjukdomar som debuterat tidigare än detta tillämpas olycksfallsförsäkringslagen, yrkessjukdomslagen och rehabiliteringslagen. 

Den nya lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar gäller endast arbete som utförs i förvärvssyfte. Tolkningen av en anställning är i fortsättningen densamma som tidigare. I lagen omdefinieras även vad som avses med en företagare. Genom detta blev gränsen mellan en arbetstagare och företagare klarare. 

I den nya lagen finns nästan 300 paragrafer. Den detaljerade regleringen i lagen ökar klarheten och öppenheten. Bland annat det medicinska orsakssambandet som krävs mellan ett olycksfall och en skada till följd av olycksfall som ersätts är inskriven i lagen. 

Definitionen av ett olycksfall i arbetet förnyas

I den nya lagen finns mer detaljerade föreskrifter om vad som är ett skadefall som ska ersättas från arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring än i olycksfallsförsäkringslagen. 

Detta syns till exempel genom att den nya lagen innehåller separata paragrafer om olycksfall som inträffat i arbetet, olycksfall på ett område som hör till den plats där arbetet utförs och olycksfall utanför ett område som hör till den plats där arbetet utförs. Vidare ges separata föreskrifter om olycksfall som inträffat bland annat vid utbildning, rekreation och besök på en mottagning inom hälso- och sjukvården. 

Inga väsentliga förändringar i förmånerna

Förmånerna är huvudsakligen oförändrade. Den nuvarande rätts- och ersättningspraxisen är inskriven i lagen. Även i övrigt har lagen skrivits mer detaljerat än vad som är vanligt i dag, vilket föreskrivs i grundlagen. 

I förmånerna har gjorts bland annat följande tekniska justeringar:

 • För yrkesinriktad rehabilitering betalas rehabiliteringspenning, inte längre dagpenning eller olycksfallspension. Rehabiliteringspenningens storlek fastställs dock enligt samma kriterier som dagpenningen eller olycksfallspensionen.
 • Mentilläggets namn ändras till vårdbidrag. Dess belopp och grunder förblir oförändrade.
 • Medicinsk rehabilitering ersätts som sjukvård, inte längre som rehabilitering enligt rehabiliteringslagen. Detta påverkar dock inte rehabiliteringsförmånerna.

Som ett exempel på att lagen tar hänsyn till den nuvarande etablerade ersättningspraxisen kan nämnas att förutsättningarna för att betala ersättning för en stressreaktion som orsakats av en psykisk chock är inskriven i lagen. 

Bestämmelserna om menersättning reviderades år 2010 och därför föreslås nu främst en förändring i sättet att betala ut menersättningen: menersättning betalas ut som en fortlöpande ersättning från och med invaliditetsklass 6. Tidigare utbetalades en engångsersättning i invaliditetsklasserna 1–10. 

Arbetsgivaren – Vad blir annorlunda?

 • Om du betalar sammanlagt mer än 1 200 euro om året i lön till dina arbetstagare, är du en försäkringsskyldig arbetsgivare och ska teckna en lagstadgad olycksfallsförsäkring för dina arbetstagare. I den nya lagen baseras försäkringsplikten på eurobeloppet av de löner som du betalat till dina arbetstagare i stället för antalet arbetsdagar som du låtit dina arbetstagare göra.
 • Om någon av dina arbetstagare har drabbats av ett olycksfall i arbetet eller om man misstänker en yrkessjukdom hos honom eller henne, ska du göra en anmälan till försäkringsbolaget inom 10 dagar från det att du fick veta om fallet.
 • I lagen har inskrivits föreskrifter om de situationer i vilka du som arbetsgivare är berättigad att få information samt om när du kan ansöka om ändring i ett ersättningsbeslut.
 • Olycksfallsförsäkringscentralen (TVK), tidigare Olycksfallsförsäkringsanstalternas förbund (OFF), övervakar att försäkringsplikten iakttas. Om du inte har tecknat en försäkring förordnas du en försummelseavgift och en avgift som motsvarar försäkringspremien för den tid som försummelsen varat.

Arbetstagare – Vad blir annorlunda för min del?

 • Om du drabbas av ett olycksfall i arbetet eller om man misstänker att du har en yrkessjukdom får du mer information om hur handläggningen av ditt ersättningsärende framskrider i försäkringsbolaget än tidigare. Du får bland annat ett meddelande när ditt ersättningsärende har aktualiserats.
 • När försäkringsbolaget har alla handlingar som behövs vid ersättningshandläggningen får du ett ersättningsbeslut senast inom 30 dygn. Den maximala handläggningstiden var tidigare tre månader.
 • Beräkningsgrunderna för årsarbetsinkomsterna är inskrivna i den nya lagen. Fastställandet av årsarbetsinkomsten blev ännu transparentare än tidigare, och du kan enklare själv kontrollera beloppet av din årsarbetsinkomst, som är grunden för dina ersättningar för inkomstbortfall. 

Företagaren och familjen – Vad blir annorlunda för vår del?

 • Definitionen av en företagare förändrades så att den nu motsvarar definitionen i arbetspensionslagstiftningen. Om du har en pensionsförsäkring för företagare omfattas du inte av försäkringsplikten, men du kan fortsättningsvis försäkra dig själv med en frivillig olycksfallsförsäkring för företagare.
 • FöPL-arbetsinkomsten i din pensionsförsäkring används också i din frivilliga olycksfallsförsäkring för företagare som årsarbetsinkomst utifrån vilka till exempel ersättningarna för inkomstbortfall betalas ut till dig.
 • Om du är familjemedlem till en företagare och arbetar för företagaren i arbetsförhållande, omfattas du i regel av försäkringsplikten. Som arbetstagare är det inte möjligt att försäkra dig separat med en frivillig försäkring för arbetstiden.
Modifierad 31.08.2016