Kuva -

Korvaaminen ennen vuotta 2016

Lakisääteisestä tapaturmavakuutuksesta maksetaan korvauksia työtapaturman ja ammattitaudin aiheuttamista menetyksistä.

Työtapaturma on määritelty tapaturmavakuutuslaissa ja ammattitauti on määritelty ammattitautilaissa. Lue lisää lainsäädännöstä

Korvaukset määräytyvät sekä työtapaturmissa että ammattitaudeissa tapaturmavakuutuslain mukaan.

Korvausmenettely

Työtapaturma- ammattitautiasioiden käsittely tapahtuu vakuutuslaitoksissa.

Kaavio (oikealla) kertoo pääpiirteissään eri tahot, jotka ovat mukana työtapaturman ja ammattitautiasian selvittelyssä ja käsittelyssä.

Työtapaturma- ja ammattitautiasian korvauskäsittelyssä noudatetaan hallintolakia ja tapaturmavakuutuslain erityissäännöksiä. Tällä sivulla kerrotaan pääpiirteet korvausasian käsittelystä vakuutuslaitoksissa, päätöksen antamisesta ja muutoksenhausta.

Vahinkotapahtumat

Lakisääteinen tapaturmavakuutus kattaa työtapaturmat ja ammattitaudit. Nämä on määritelty tapaturmavakuutuslaissa sekä ammattitautilaissa ja -asetuksessa.

Korvaukset

Lakisääteisestä tapaturmavakuutuksesta maksetaan korvauksia työtapaturmasta ja ammattitaudista.

Korvaukset määräytyvät molemmissa tapaturmavakuutuslain mukaan.

Tapaturmavakuutuslaki

Tapaturmavakuutuslain mukaiset korvaukset ovat ensisijaisia suhteessa muihin lakisääteisiin korvauksiin. Tällä tarkoitetaan sitä, että asia käsitellään ja korvataan ensin työtapaturmana tai ammattitautina.

Korvaukset ovat laissa säädettyjä ja tästä johtuen muita menetyksiä ei tapaturmavakuutuksesta korvata.

Korvaukset:

Edellä mainitut korvaukset koskevat vuonna 1982 tai sen jälkeen sattuneita tapaturmia ja ilmenneitä ammattitauteja.

Euromäärät ja prosentit

Tapaturmavakuutuslain 60 §:ssä tarkoitetut euromäärät ja tapaturmakorvaukset tarkistetaan työntekijän eläkelain 96 §:n mukaisella palkkakertoimella tai työntekijän eläkelain 98 §:n mukaisella työeläkeindeksillä.

Lakisääteisen tapaturmavakuutuksen indeksijärjestelmä 1.1.2005 alkaen selostetaan Tapaturma-asiain korvauslautakunnan kiertokirjeessä 1/2005.

Alla on taulukossa esitetty laissa säädetyt euromäärät sekä työeläkeindeksi ja palkkakerroin vuosina 2013-2017. Taulukossa on esitetty myös päivärahasta tehtävän työntekijämaksuihin perustuvan vähennyksen prosenttimäärä vuosittain. Lue lisää

Tapaturmavakuutuslain kohta 2017 2016 2015 2014 2013
10 § 2 mom.
pientyönantajan omavastuu
116 115 114 113 111
11 §
korvaus, joka enintään voidaan periä vakuuttamisvelvollisuutensa laiminlyönteeltä työnantajalta
2 330 2 300 2 280 2 260 2 220
16 § 2 mom.
hautausapu
4 810 4 780 4 780 4 760 4 700
20 § 2-4 mom.
haittalisät
         
    -  ylin haittalisä 29,25 29,08 29,08 28,96 28,57
    -  keskimmäinen haittalisä 19,74 19,63 19,63 19,55 19,28
    -  alin haittalisä 8,78 8,73 8,73 8,70 8,58
20 a § 2-4 mom. lisät          
    -  korotettu vaatelisä 2,34 2,32 2,32 2,31 2,28
    -  vaatelisä 0,59 0,58 0,58 0,58 0,57
    -  opaskoiralisä 5,85 5,81 5,81 5,79 5,71
24 b § 1 mom.
tulosovitusperusteen määrä
27 520 27 197,50 27 004 26 746 26 273
28 § 6 mom.
vähimmäisvuosityöansio
12 800 12 650 12 560 12 440 12 220
60 a § 4 mom.
korvauksen korotuksen pienin määrä
7,49 7,40 7,35 7,28 7,15
           
Työeläkeindeksi 2 534 2 519 2 519 2 509 2 475
Palkkakerroin 1,389 1,373 1,363 1,350 1,327
Työntekijämaksuvähennys (16 b §)   4,60 % 4,28 % 4,13 % 3,89 %

 

Kiertokirjeet ja ohjeet

TVL:n (nyk.TVK) yksi tapaturmavakuutuslain mukainen tehtävä on antaa vakuutuslaitoksille lakisääteisen tapaturmavakuutuksen toimeenpanoa koskevia ohjeita. Vuoden 2006 loppuun saakka TVL:n ohjeet olivat kiertokirjeitä ja sen jälkeen tiedotteita tai ohjeita.

Tapaturma-asiain korvauslautakunnan (TAKO) lakisääteisiin tehtäviin kuuluu tapaturmavakuutuslain mukaisen korvaustoimen yhtenäisyyden edistäminen mm. antamalla yleisohjeita. TAKO:n yleisohjeet ovat kiertokirjeitä.

Tältä sivustolta löytyvät keskeisimmät TVL:n ja TAKO:n antamat ohjeet vuodesta 1982 alkaen.

Luettelo julkaistuista ohjeista

Vuosittaisissa yhteenvedoissa on listattuna kaikki vuodesta 1982 alkaen annetut ohjeet. Julkaisemattoman ohjeen saa tarvittaessa TVK:sta.

Soveltamisala
Nimi
Muokattu
{{document.Title}} .{{document.FileType}} | {{document.LastModified | date : "dd.MM.y" }}
Korvattavat vahinkotapahtumat
Muut
Nimi
Muokattu
{{document.Title}} .{{document.FileType}} | {{document.LastModified | date : "dd.MM.y" }}
Etuuksien toimeenpano
Nimi
Muokattu
{{document.Title}} .{{document.FileType}} | {{document.LastModified | date : "dd.MM.y" }}
Vakuuttaminen ja vakuutusmaksu
Nimi
Muokattu
{{document.Title}} .{{document.FileType}} | {{document.LastModified | date : "dd.MM.y" }}
Vapaaehtoiset vakuutukset
Nimi
Muokattu
{{document.Title}} .{{document.FileType}} | {{document.LastModified | date : "dd.MM.y" }}
Toimeenpanojärjestelmä
Nimi
Muokattu
{{document.Title}} .{{document.FileType}} | {{document.LastModified | date : "dd.MM.y" }}
Muutoksenhaku, oikaisumenettely ja takaisinperintä
Nimi
Muokattu
{{document.Title}} .{{document.FileType}} | {{document.LastModified | date : "dd.MM.y" }}
Opiskelijat ja urheilijat
Nimi
Muokattu
{{document.Title}} .{{document.FileType}} | {{document.LastModified | date : "dd.MM.y" }}
Elinkorko
Nimi
Muokattu
{{document.Title}} .{{document.FileType}} | {{document.LastModified | date : "dd.MM.y" }}
Rahamäärät
Nimi
Muokattu
{{document.Title}} .{{document.FileType}} | {{document.LastModified | date : "dd.MM.y" }}
Vuosittaiset yhteenvedot
Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus
Tietopalvelu ja julkaisut
Tapaturmavakuutuskeskus