Kuva -

Systemet för arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring

Arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring (OlyL-försäkring) är en del av socialförsäkringssystemet i Finland och en del av socialskyddet i anslutning till en anställning. Systemet för arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring är ett primärt system i förhållande till det övriga socialskyddet.

Systemet för arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring baseras på lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar (författningssamlingen nr 459/2015, förkortning OlyL), som definierar bland annat de skadefall som ersätts, de förmåner som betalas ut från försäkringen, verkställandet av systemet och principerna för prissättningen av försäkringarna.

OlyL trädde i kraft 1.1.2016. I lagen kombinerades föreskrifterna i tre gällande lagar: olycksfallsförsäkringslagen (608/1948), yrkessjukdomslagen (1343/1988) och rehabiliteringslagen som ersätts enligt lagen om olycksfallsförsäkring (625/1991; nedan rehabiliteringslagen).

Olycksfallsförsäkringslagen, yrkessjukdomslagen och rehabiliteringslagen tillämpas fortsättningsvis på alla olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar som inträffade eller debuterade 31.12.2015 eller tidigare. Detta innebär att ersättningsbarheten av dessa skadefall och de ersättningar som betalas ut utifrån dem fastställs enligt olycksfallsförsäkringslagen. Den nya lagen tillämpas dock på skaderegleringen av dessa skadefall och på ändringssökande i anslutning till dem.

OFF:s meddelande om OlyL 7.5.2015

Lag om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar (Finlex)
Statsrådets förordning om förteckningen över yrkessjukdomar (769/2015) (på finska)
Statsrådets förordning om invaliditetsklassificeringen enligt lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar (768/2015)

 

Regeringens proposition om försäkringsskyddet för olycksfall och yrkessjukdomar för vissa specialgrupper RP 93/2015 (Finlex) 

Lagstadgad olycksfallsförsäkring enligt olycksfallsförsäkringslagen och implementering av den regleras av följande lagar:

Lag om olycksfallsförsäkring (upphävd)
Yrkessjukdomslag (upphävd)
Yrkessjukdomsförordning (upphävd)
Lag om ersättning för skada eller sjukdom som har uppkommit under studierelaterade förhållanden som är jämställbara med arbete
Lag om rehabilitering som ersätts enligt lagen om olycksfallsförsäkring (upphävd)

21.12.2018

Försäkring för olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar
Information och publikationer
Olycksfallsförsäkringscentralen
;