Kuva -


Tillbaka

Användningen av lönestatistik i bestämningen av inkomster

(EFO 26.4.2017)

Vid fastställande av årsarbetsinkomsten för studerande, årsarbetsinkomsten för ung person och inkomstnivån i ett nytt arbete eller yrke enligt den utbildning som ersätts i form av yrkesinriktad rehabilitering åt den skadade används statistik från Statistikcentralen, vilken EFO skickar till försäkringsanstalternas bruk.

Statistikcentralen tar fram statistik varje år utifrån den nyaste statistiken över lönestrukturer, i vilka siffrorna har justerats per arbetsgivarsektor till nivån under det sista kvartalet året före inkomstbestämningstidpunkten med de nyaste uppgifterna om inkomstnivåindex, som beskriver inkomstutvecklingen under den regelbundna arbetstiden. Siffran i statistiken används som sådan för bestämningen av inkomsten det år statistikmaterialet inlämnas.

Statistiken innehåller inkomstuppgifter för Statistikcentralens alla utbildnings- och yrkesklasser. De utbildnings- och yrkesklassificeringar som används är Statistikcentralens Utbildningsklassificering 2015 och Yrkesklassificering 2010, vilka uppdateras om det ges ut nya versioner.

Statistiken innehåller den första decilen och den första kvartilen av inkomsten för löntagare på heltid med regelbunden arbetstid, av vilken den första används som lönens begynnelsenivå och den senare som lönenivå med tre års arbetserfarenhet. Om det i utbildnings- eller yrkesklassen utbetalats resultatbonus till över 50 procent av löntagarna, beaktas resultatbonusen i inkomstuppgifterna.

Inkomsten för regelbunden arbetstid i statistiken innehåller inte semesterpenning (semesterpremie). Den kalkylmässiga semesterpenningen (1/24-del eller 18,5 %) beaktas när inkomsterna enligt statistiken uppräknas på årsnivå, såvida semester­penning betalas etablerat inom den ifrågavarande branschen. Grunden för fastställandet av semesterpenningen utreds med fackförbundet inom branschen.

I situationer där det inte direkt finns en examens- eller yrkesklass i Statistikcentralens statistik, ska försäkringsanstalten be EFO om ett yttrande om sitt beslutsförslag. EFO:s yttrande behövs också då man i inkomstjämförelsen efter yrkesinriktad rehabilitering har använt annan än Statistikcentralens statistik då begynnelselönen uträknats och försäkringsanstalten håller på att fastställa inkomstnivån för en person med tre års arbetserfarenhet.

Då årsarbetsinkomsten fastställs för en studerande/ung person i ett skadefall som inträffat före år 2017 eller inkomstminskningen efter rehabilitering före år 2017, ska försäkringsanstalten skaffa ändamålsenlig statistik från Statistikcentralen. EFO:s yttrande behövs alltid när man fastställer inkomstminskningen efter rehabilitering.

Anvisningar som utskriftsversion (pdf)

Tillbaka

12.1.2018

Försäkring för olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar
Information och publikationer
Olycksfallsförsäkringscentralen
;