Kuva -


Tillbaka

Arbetsinkomsterna på skadedagen ska motsvara de faktiska inkomsterna

(21.12.2016)

Vid beräkningen av inkomsterna på skadedagen ska slutresultatet motsvara den skadades faktiska arbetsinkomster på årsbasis på det sätt som avses i 71 § 1 mom. i OlyL. Vid beräkningen ska alltid den skadades arbete och anställning vid skadetidpunkten beaktas, och inkomsterna från t.ex. en kort tidsbunden anställning uppräknas inte automatiskt till 360 dagars nivå.

Exempel 1: Det inträffar en skada under en anställning som avtalats om för en dag den 21.11.2016. Som inkomster på skadedagen används den lön som betalats eller som överenskommits att ska betalas för skadedagen.

Vid beräkningen av inkomstnivån på skadedagen beaktas endast sådana exceptionella skäl som kortvarigt påverkar arbetsinkomsterna och som också skulle beaktas vid beräkningen av arbetsinkomsterna för jämförelsetiden på tre år före skadefallet. Om skälet till oavlönad frånvaro inte kan betraktas som exceptionellt, beaktas frånvaron inte heller vid beräkningen av inkomsterna på skadedagen.

Då inkomstnivån på skadedagen beräknas beaktas såsom oavlönad frånvaro inte frånvaro i anslutning till deltidsarbete eller andra arbetstidsarrangemang i den anställning som den skadade har vid skadetidpunkten. Om t.ex. dagar då en arbetsgivare inte har kunnat erbjuda arbete åt en arbetstagare som kallas till arbete vid behov betraktades som oavlönad frånvaro som ska beaktas i beräkningen, skulle beräkningens slutresultat inte beskriva den skadades faktiska arbetsinkomster på årsbasis.

Exempel 2: A råkar den 21 augusti 2016 ut för ett arbetsolycksfall i en tillsvidare gällande anställning som väktare, till vilket han kallas vid behov. Anställningen har börjat år 2013, och A har i genomsnitt arbetat tre dagar i veckan under sin anställning. A arbetar deltid frivilligt. Arbetsinkomsten före skadan är från perioden 21.8.2015–20.8.2016. I beräkningen beaktas inte sådana dagar såsom oavlönad frånvaro, under vilka arbetsgivaren inte har kunnat erbjuda A arbete.

Då inkomsterna för skadedagen beräknas beaktas inte sådana tidsperioder såsom frånvaro, under vilka en säsongarbetare inte har arbetat på grund av arbetets karaktär av säsongarbete. Arbetsinkomsten på skadedagen ska alltid motsvara den skadades faktiska arbetsinkomster på årsbasis, och regelmässigt upprepad frånvaro inom branschen varje år kan inte dras av från antalet dagar under tidsperioden utan att det ogrundat skulle höja skadedagens inkomstnivå från det riktiga beloppet.

Exempel 3: Markbyggnadsarbetare B har under den tidsperiod (1.1.2016–14.8.2016) som föregick arbetsolycksfallet som inträffade den 15 augusti 2016 varit permitterad i sammanlagt 95 dagar. Markbyggnadsbranschen är klart säsongbetonad, och enligt B:s arbetsgivare i den tillsvidare gällande anställningen som började 1.1.2016 kan man sannolikt förvänta sig att det kommer att finnas ”ungefär lika många” permitteringsdagar varje år. Frånvarodagar på grund av permittering under den tidsperiod som föregår skadan beaktas således inte när B:s inkomstnivå på skadedagen beräknas.

Arbetslöshetsperioder som ingår i anställningen vid skadetidpunkten och under vilka den skadade har fått jämkad arbetslöshetsförmån, beaktas i beräkningen av skadedagens inkomster endast till den del det inte är fråga om kortvarig arbetslöshet. Arbetslöshet betraktas inte som kortvarig då den skadade varit arbetslös minst under varje av de tre kalenderår som föregår skadefallet.

Exempel 4: C, som arbetar i kassan i en livsmedelsaffär, råkade ut för ett olycksfall den 21 november 2016. Anställningen som gällde under skadefallet hade börjat 1.6.2016. Under tidsperioden före skadan (1.6.2016–20.11.2016, 170 dagar) uppgick inkomsterna till 9 000 euro. C hade inte fått semesterpenning, men hon hade rätt till den.

Anställningen gäller tillsvidare. C arbetar deltid och får jämkad arbetslöshetsförmån. Under den tid som föregick skadefallet har C arbetat i genomsnitt 20 timmar per vecka, enligt arbetsgivaren sammanlagt 500 arbetstimmar under 125 arbetsdagar.

Som kalkylerade arbetslöshetsdagar fås 63 dagar med följande räkneoperation och genom att avrunda resultatet till närmaste antalet hela dagar:

Under de tre kalenderår som föregår skadan har den skadade varit arbetslös i 261 dagar år 2013, i 157 dagar år 2014 och i 52 dagar år 2015. Det sta­bi­liserade antalet arbetslöshetsdagar under jämförelsetiden är 52, vilkas inverkan inte dras av från jämförelseårens arbetsinkomster. Arbetslöshet som ingår i tidsperioden beaktas inte heller då inkomsterna för anställningen vid skadetidpunkten uppräknas på årsbasis till den del det är fråga om stabiliserad arbetslöshet.

Årsinkomsterna på skadedagen, i vilken utbetalningen av jämkad arbets­löshetsförmån har beaktats, är avrundade med två decimalers noggrannhet 20 377,36 e [≈ 9 000,00 euro / (170 – 11) x 360]. I C:s årsinkomst på skadedagen beaktas därtill en kalkylerad semesterpenning, som avrundad med två decimalers noggrannhet är 849,06 e.

Anvisningar som utskriftsversion (pdf)

Tillbaka

 

14.6.2017

Försäkring för olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar
Information och publikationer
Olycksfallsförsäkringscentralen
;