Kuva -

Skadedagens inkomst vid bestämning av årsarbetsinkomst när skadefallet inträffat 1.1.2020 eller senare

För skada som inträffar för en arbetstagare 1.1.2020 eller senare beaktas för arbetsinkomsterna på skadedagen vid bestämning av årsarbetsinkomsten de fulla lönebetalningsperioderna för året som föregick skadedagen. Detta regleras i den ändrade första paragrafen i statsrådets förordning (Statsrådets förordning om bestämmande av årsarbetsinkomsten enligt lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar 1466/2015, ändring 158/2019). Om anställningsförhållandet inte har pågått ett helt år beaktas arbetsinkomsterna från och med anställningsdagen.

Denna anvisning tillämpas på skadefall som sker 1.1.2020 eller därefter. Vid tillämpningen av bestämmelsen används de lönebetalningsperiodvisa arbetsinkomstuppgifterna som finns i inkomstregistret.

Exempel 1. Anställningen har varat minst ett år och lönebetalningsperioden är en kalendermånad

Den skadade råkar ut för en olycka torsdagen 23.1.2020. Ett år bakåt från skadefallet är perioden 23.1.2019–22.1.2020 och arbetsinkomsten från de fulla lönebetalningsperioderna inom denna tid tas med i beräkningen av årsarbetsinkomsten. Den skadades lönebetalningsperiod är en kalendermånad, vilket betyder att arbetsinkomsterna från tiden 1.2.2019-31.12.2019 behövs för bestämning av årsarbetsinkomsten.

Om olyckan inträffar den första dagen i en kalendermånad och lönebetalningsperioden är en kalendermånad, behövs arbetsinkomsterna  för de 12 kalendermånaderna som föregick skadedagen för att bestämma årsarbetsinkomsten.

Exempel 2. Anställningen har varat minst ett år och lönebetalningsperioden är två veckor

Den skadade råkar ut för en olycka fredagen 24.1.2020. Ett år bakåt från skadefallet är perioden 24.1.2019–23.1.2020 och arbetsinkomsten från de fulla lönebetalningsperioderna inom denna tid tas med i beräkningen av årsarbetsinkomsten. Den skadades lönebetalningsperiod är två veckor och lönebetalningen är inte knuten till en kalendermånad. För att fastställa årsarbetsinkomsten behövs arbetsinkomster antingen för tiden 4.2.2019-19.1.2020 eller 28.1.2019-12.1.2020, beroende på hur lönebetalningen har periodiserats.

Exempel 3. Anställning som varat mindre än ett år

Den skadade råkar ut för en olycka torsdagen 16.1.2020. Anställningsförhållandet har börjat 1.10.2019, varför arbetsinkomsten från de fulla lönebetalningsperioderna inom perioden 1.10.2019-15.1.2020 tas med i beräkningen av årsarbetsinkomsten. Den skadades lönebetalningsperiod är en kalendermånad, vilket betyder att arbetsinkomsterna från tiden 1.10.2019-31.12.2019 behövs för bestämning av årsarbetsinkomsten.

Exempel 4. Ingen lönebetalningsperiod under anställningen

Den skadade råkar ut för en olycka torsdagen 16.1.2020. Anställningen har börjat 1.1.2020. Lönebetalningsperioden är en kalendermånad. Eftersom perioden 1.1.2020–15.1.2020 inte innehåller någon full lönebetalningsperiod behövs arbetsinkomsten för anställningstiden, dvs. 1.1.2020–15.1.2020, för att bestämma årsarbetsinkomsten.

I inkomstregistret är informationen per lönebetalningsperiod, vilket gör att de arbetsinkomstuppgifter som behövs för en tidsperiod, som inte är en löneperiod, måste begäras från arbetsgivaren.

Som bilaga till denna anvisning publiceras en uppdaterad version av den årsarbetsinkomst-excel som används i EFO, där man beaktat den ändringen enligt denna anvisning i bestämningen av årsarbetsinkomsten.

Bilagor

Skadedagens inkomst vid bestämning av årsarbetsinkomst när skadefallet inträffat 1.1.2020 eller senare  (pdf)
Statsrådets förordning 158/2019 (pdf)
VTA-Excel (årsarbetsinkomst-excel) 2020

28.2.2020

Försäkring för olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar
Information och publikationer
Olycksfallsförsäkringscentralen
;