Kuva -

Att fastställa årsarbetsinkomsten för en arbetstagare som tidigare varit företagare

(EFO 29.12.2017)

Vid ett skadefall, som en arbetstagare råkar ut för 1.1.2018 eller senare, beaktas vid fastställande av årsarbetsinkomst under vissa förutsättningar arbetstagarens tidigare arbetsinkomst som företagare under jämförelsetiden. Om detta stadgas i det nya tredje momentet i 75 § i OlyL (lagen om ändring av lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar 1060/2017).

Företagarens arbetsinkomst beaktas i jämförelseåren då arbetstagarens årsarbetsinkomst fastställs, om

  • arbetet som företagare har upphört innan skadefallet inträffade och
  • företagaren har haft en gällande arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring under jämförelseårets sista dag

I beräkningen beaktas FöPL-inkomster i slutet på kalenderåret varje jämförelseår. Ett undantag är år 2015, då företagarens årsarbetsinkomst enligt lagen om olycksfallsförsäkring används, eftersom företagarens olycksfallsförsäkring då inte förutsatte att företagaren skulle ha en gällande pensionsförsäkring.

Om arbetstagaren har varit lantbruksföretagare, beaktas i beräkningen den gällande årsarbetsinkomsten vid jämförelseårets slut som fastställts enligt lagen om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar.

För att fastställa årsarbetsinkomsten beräknas först inkomsten under skadefallsdagen, som inte påverkas av 3 momentet i 75 §. Vid beräkning av jämförelsetiden beaktas frånvaro i arbetsinkomsten och till arbetsinkomsten på årsnivå läggs FöPL-inkomsterna under kalenderårets sista dag.

3 momentet i 75 § i OlyL tillämpas inte, om arbetstagaren även är företagare då skadefallet inträffar. Då tillämpas 1 och 2 momentet i 75 §, varvid årsarbetsinkomsten i en gällande företagararbetsförsäkring vid tidpunkten för skadefallet läggs till årsarbetsinkomsten från ett arbetsförhållande.

Exempel på beräkning av jämförelsetid:

En elmontör råkar ut för ett olycksfall i arbetet inom ett arbetsförhållande 3.2.2018. Åren 2010 - 2017 verkade hen även som företagare och hade under hela den tiden en gällande arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring. Företagsverksamheten upphörde i juni 2017. 

Som bilaga till denna anvisning publiceras en uppdaterad version av en exceltabell med årsarbetsinkomst, där ändringar beaktats enligt denna anvisning vid faställande av årsarbetsinkomst.

Excell tabell

Allmänn anvisning som utskriftsversion

23.3.2018

Försäkring för olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar
Information och publikationer
Olycksfallsförsäkringscentralen
;