Kuva -


Tillbaka

Begäran om yttrande om bestående förändring

EFO:s yttrande ska begäras om bestående förändringar som orsakar tolkningssvårigheter

Försäkringsanstalten ska be om EFO:s yttrande då man bedömer om en avvikelse på över 20 procent i den genomsnittliga arbetsinkomsten på skadedagen och arbetsinkomsterna för jämförelsetiden beror på en bestående förändring. Dylika fall inkluderar ofta mycket övervägande, vilket betyder att det är viktigt att säkerställa en enhetlig ersättningspraxis.

Alla bedömningar av en bestående förändring är emellertid inte förknippade med sådana tolkningsmässiga oklarheter att EFO:s yttrande nödvändigtvis behövs för att avgöra ärendet. EFO:s yttrande behövs inte för att fastställa årsarbetsinkomsten, om alla följande villkor uppfylls:

  1. anställningen vid skadetidpunkten gäller tillsvidare;
  2. anställningen har pågått i minst sex månader före skadetidpunkten;
  3. anställningens lönegrund är antingen tim- eller månadslön;
  4. lönegrunden som uppräknats på årsnivå avviker med högst 20 procent från arbetsinkomsten på skadedagen som räknats enligt 71 § 1 mom. i OlyL; och
  5. det inte ansluter sig andra principiella tolkningsfrågor till fastställandet av årsarbetsinkomsten.

EFO:s yttrande om årsarbetsinkomsten är inte nödvändigt om alla villkor i de ovan nämnda punkterna a–e uppfylls. EFO ska emellertid alltid bes om ett yttrande i fall där fastställandet av årsarbetsinkomsten är förknippad med en principiell tolkningsfråga eller ärendet i övrigt kräver EFO:s principiella ställningstagande för att säkerställa en enhetlig ersättningspraxis. EFO:s ställningstagande behövs bl.a. alltid om skadedagen eller beräkningen av inkomsterna för jämförelseperioden är förknippad med oklarheter eller tolkningssvårigheter, för vilka EFO inte har något yttrandeförfarande eller anvisningar.

Uppräkning av lönegrunden till årsnivå och jämförelse av skadedagens arbetsinkomster med den uppräknade lönegrunden

Inom branscher där semesterpenning inte ingår i semesterlönen, uppräknas timlönsgrunden till årsnivå med koefficienten 2028 och månadslönegrunden med koefficienten 12. Till lönegrunden som uppräknats på årsnivå fogas en beräknad semesterpenning som utgör en 24-del av arbetsinkomsten som omräknats på årsnivå.

Inom byggbranschen och vissa andra branscher, där semesterpenningen utgör 18,5 procent av lönen och inkluderar semesterlön, uppräknas lönegrunden till årsnivå med beaktande av den semesterlön som ingår i semesterpenningen enligt följande:

timlön × 2028 × 330/360 + 18,5 %
månadslön × 11 + 18,5 %

Om det inte har avtalats om semesterpenning i kollektiv- eller arbetsavtalet, och det inte heller tidigare normalt har betalats semesterpenning, beaktas kalkylerad semesterpenning inte. Lönegrunden uppräknas till årsnivå i timlönearbete med koefficienten 2028 och i månadslönearbete med koefficienten 12.

Avvikelsen mellan lönegrunden som uppräknats på årsnivå och arbetsinkomsten på skadedagen räknas med hjälp av följande formel:

Anvisningar som utskriftsversion (pdf)

Tillbaka

14.6.2017

Försäkring för olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar
Information och publikationer
Olycksfallsförsäkringscentralen
;