Kuva -


Tillbaka

Bestående förändring

Benstående förändring enligt 72 § i OlyL

(6.6.2016)

I 72 § i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar (OlyL) föreskrivs om hur årsarbetsinkomsten fastställs i situationer där en avvikelse med minst 20 procent i beräkningen av årsarbetsinkomsten beror på en förändring som bedöms vara bestående. Syftet med bestämmelsen är att ersättningen för inkomstbortfall så bra som möjligt ska motsvara inkomstbortfallet på grund av den ersatta skadan eller sjukdomen.

Typexempel på en förändring i inkomstnivån är att den skadade före skadefallet har övergått till delinvalidpension och att arbetsinkomsterna minskat på grund av det. Om situationen inte betraktades som en bestående förändring, skulle ersättningen för inkomstbortfall i de flesta fall överkompenseras jämfört med det faktiska inkomstbortfallet.

I den detaljerade motiveringen i regeringens proposition konstateras det att bestämmelsen om en bestående förändring tillämpas då förändringen i arbets­inkomsterna har skett under det år som föregick skadefallet. Bestämmelsen kan emellertid också tillämpas då det gått över ett år från en förändring som bedöms vara bestående när skadefallet inträffar. Ett villkor är att ersättningen för inkomstbortfallet som fastställs enligt huvudregeln inte motsvarar det faktiska inkomstbortfallet.

Ingåendet av ett anställningsförhållande som gäller tillsvidare efter en arbetslöshets­period eller efter utexamineringen till ett yrke kan t.ex. betraktas som en bestående förändring oberoende av om det har gått 11 eller 13 månader från förändringen när skadefallet inträffar. Om det i det senare fallet inte bedömdes vara fråga om en bestående förändring, skulle ersättningen för inkomstbortfallet för personen i fråga sannolikt inte motsvara inkomstbortfallet på grund av skadefallet. Iakttagandet av fristen på ett år skulle därtill leda till att årsarbetsinkomsterna skulle vara olika i de ovan nämnda situationerna. I bägge fall kan man emellertid bedöma att det är fråga om en bestående förändring enligt ordalydelsen i paragrafen.

Då försäkringsanstalten bedömer om förändringen i inkomstnivån är bestående eller inte, ska den begära ett yttrande från ersättningsnämnden för olycksfallsärenden. Yttrande ska begäras oberoende av om förändringen har skett under det år som föregår skadefallet eller under jämförelseåren.

Anvisningar som utskriftsversion (pdf)

Tillbaka

14.6.2017

Försäkring för olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar
Information och publikationer
Olycksfallsförsäkringscentralen
;