Tillbaka

Menersättningsbelopp då menet förvärras

Allmänt

Menersättning betalas för bestående allmänt men som en person drabbats av till följd av en skada eller sjukdom som orsakats av ett skadefall. Ersättningsnämnden för olycksfallsärenden har 2013 gett anvisningen 5/2013 i ett cirkulär om menersättning som betalas p.g.a. ett bestående allmänt men. Med denna anvisning kompletteras det ovannämnda cirkuläret med exempel på men som förvärras.

Denna anvisning träder i kraft 29.5.2019 och tillämpas på utbetalning av menersättning då menet förvärras efter det att anvisningen har getts (både på skadefall enligt lagen om olycksfallsförsäkring och enligt lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar).

Men som förvärras

Enligt lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar (OlyL) betalas menersättning enligt de förändrade förhållandena om invaliditetsklassen senare stiger med minst en klass på grund av att en skada eller sjukdom förvärras. Menersättning enligt den högre invaliditetsklassen betalas från den dag då skadan eller sjukdomen enligt medicinsk utredning anses ha förvärrats.

För skador och sjukdomar som hör till invaliditetsklasserna 1—5 betalas menersättning som ett engångsbelopp. För skador och sjukdomar som hör till invaliditetsklasserna 6—20 betalas menersättning som fortlöpande ersättning. Menersättningens storlek per år beräknas utifrån det lagstadgade grundbeloppet för det år skadefallet inträffade. För varje invaliditetsklass har en procentuell andel av det ovannämnda grundbeloppet fastställts.

Utöver grundbeloppet för det år skadefallet inträffade och invaliditetsklass påverkas beloppet av menersättning som betalas som ett engångsbelopp av den skadades ålder. Menersättning som betalas som ett engångsbelopp utgör ersättning för ett bestående men för resten av livet, dvs. ersättningsbeloppet per år räknas ut som ett kapital som motsvarar kapitalvärdet av menersättningen, med beaktande av den skadades statistiskt uppskattade återstående medellivslängd vid tidpunkten för skadefallet (kapitalkoefficient). Ersättningsbeloppet justeras enligt arbetspensionsindexet till betalningsårets nivå.

Exempel 1.

Då en olycksfall i arbetet inträffar 1.3.2016 är Matti 34 år gammal. Under 2017 erhåller han menersättning enligt invaliditetsklass 4.

2016 är grundbeloppet för menersättningen 12 490 e.

Den procentuella andelen för invaliditetsklass 4 av grundbeloppet är 4,42.

Kapitalkoefficienten för en 34-årig person är 32,44.

Beloppet av engångsersättningen är 12 490 x 4,42 % x 32,44 = 17 908,63 e, och detta justeras enligt indexet vid betalningstidpunkten. 

Då menet förvärras förblir det ovannämnda grundbeloppet detsamma, men då invaliditetsklassen stiger ökar den procentuella andelen av grundbeloppet. Som ålder används den skadades ålder vid den tidpunkt då menet förvärrats.

Exempel 2.

Menet p.g.a. Mattis olycksskada förvärras under 2019. Invaliditetsklassen är 5 och Mattis ålder vid den tidpunkt då menet förvärrats 37 år.

2016 är grundbeloppet för menersättningen 12 490 e.

Den procentuella andelen för invaliditetsklass 5 av grundbeloppet är 5,45.

Kapitalkoefficienten för en 37-årig person är 30,78.

Beloppet av engångsersättningen vid den tidpunkt då menet förvärrats är 12 490 e x 5,45 % x 30,78 = 20 953, 69 e.

I och med att menersättningen enligt den lägre invaliditetsklassen har betalats som en engångsersättning, drar man av från den menersättning som betalas p.g.a. att menet förvärrats ett sådant belopp av menersättningen som motsvarar det betalda kapitalvärdet. (OlyL 87 § 4 mom.). Med detta belopp avses den andel av kapitalvärdet som redan har betalats för det tidigare menet och som hänför sig endast till tiden efter den tid då menet förvärrats. Detta belopp beräknas genom att beräkna ersättningsbelopp för den lägre invaliditetsklassen för den skadades ålder vid den tidpunkt då menet förvärrats. Den andel av kapitalvärdet som hänför sig till tiden innan menet förvärrats ska alltså inte dras av.

Exempel 3.

2016 är grundbeloppet för menersättningen 12 490 e.

Den procentuella andelen för invaliditetsklass 4 av grundbeloppet är 4,42.

Kapitalkoefficienten enligt den skadades ålder vid den tidpunkt då menet förvärrats, dvs. för en 37-årig person, är 30,78.

Det belopp som dras av är 12 490 e x 4,42 % x 30,78 = 16 993,63 e.

För menets förvärrande betalar man till Matti skillnaden mellan exempel 2 och exempel 3, dvs. 20 953,69 e – 16 993,63 e = 3 960,06 e. Den mellanskillnad som betalas justeras enligt indexet vid betalningstidpunkten.

Om invaliditetsklassen blir högre än 5, betalas menersättningen som fortlöpande ersättning. I och med att den tidigare menersättningen har betalats som en engångsersättning, betalar man till den skadade den årliga skillnaden mellan menersättningarna från det att menet förvärrats.

Exempel 4.

Menet p.g.a. Mattis olycksskada förvärras under 2019 så att invaliditetsklassen är 8.

Det årliga beloppet enligt invaliditetsklass 8 är 12 490 e x 8,36 % = 1 044,16 e/år.

Det årliga beloppet enligt den lägre invaliditetsklassen 4 är 12 490 e x 4,42 % = 552,06 e/år.

Från det att menet förvärrats betalar man till Matti årligen skillnaden mellan de ovannämnda beloppen, dvs. 492,10 e per år. Ersättningen betalas månatligen som fortlöpande ersättning på 41,01 e och beloppet justeras enligt indexet vid betalningstidpunkten.

 

Anvisningen som utskriftsversion (598 kb, pdf)

Tillbaka

25.6.2019

Försäkring för olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar
Information och publikationer
Olycksfallsförsäkringscentralen
;