Kuva -


Tillbaka

Frivilliga försäkringar

Avdragsordningen vid avdrag från dagpenningar som betalas med stöd av fritidsförsäkringar

(23.5.2016)

Ersättningar som enligt 25 kap. i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar (459/2015 §, nedan OlyL) ska betalas från frivilliga fritidsförsäkringar är sekundära i förhållande till ersättningar enligt sjukförsäkringslagen samt i förhållande till pensioner enligt arbetspensionslagarna eller folkpensionslagarna, som betalas för samma skada.

I 202 § i mom. i OlyL föreskrivs om ett kalkylerat avdrag som ska göras på en dagpenning som betalas på grundval av en fritidsförsäkring för den tid som den skadade har rätt att få dagpenning enligt sjukförsäkringslagen för samma skadefall (s.k. FPA-avdrag). Genom avdraget görs den dagpenning som betalas från fritidsförsäkringen sekundär i förhållande till dagpenningen enligt sjukförsäkringslagen.

FPA-avdraget enligt 202 § 1 mom. i OlyL görs från dagpenningens belopp utan avdrag. Med detta belopp avses den ersättning som betalas den skadade på grund av försvagad arbetsförmåga, från vilken det gjorts ett avdrag för löntagarpremier enligt 62 § i OlyL.

Exempel 1: Det är fråga om ett olycksfall som den skadade råkat ut för på sin fritid den 31 januari 2016. Den skadade är arbetsoförmögen under tiden 31.1.2016–6.3.2016. Arbetsgivaren har inte betalat lön för sjukdomstiden.

Dagpenningen enligt 58 § i OlyL har på basis av inkomsterna för de 28 dagar som föregår skadefallet fastställts till 100 euro. Dagpenningen enligt 59 § i OlyL är 110 euro.

Från dagpenningen som betalas för karenstiden enligt sjukförsäkringslagen 1.2.2016–10.2.2016 görs inget FPA-avdrag. Från dagpenningen görs ett avdrag för löntagarpremier.

Dagpenning 1.2.2016–10.2.2016 100 e/dag 100 e/dag x 10 dagar = 1.000 e
Avdrag för löntagarpremier 4,6 % 100 e x 0,046 = 4,60 e/dag 4,60 e/dag x 10 dagar = 46,00 e
Dagpenning som beviljas den skadade före förskottsinnehållning 100 e/dag – 4,60 e/dag = 95,40 e/dag  

 

Utbetalningen av dagpenning enligt sjukförsäkringslagen börjar 11.2.2016. Från detta datum görs ett FPA-avdrag från dagpenningen.

Dagpenning 11.2.2016–28.2.2016 100 e/dag 100 e/dag x 18 dagar = 1.800 e
Avdrag för löntagarpremier 4,6 % 100 e x 0,46 = 4,60 e/dag 4,60 e/dag x 18 dagar = 82,80 e
Dagpenningens belopp 100 e/dag – 4,60 e/dag = 95,40 e/dag 95,40 e/dag x 18 dagar = 1.717,20 e
FPA-avdrag 70% 95,40 e/dag x 0,70 = 66,78 e/dag 66,78 e/dag x 18 dagar = 1.202,04 e
Dagpenning som beviljas den skadade före förskottsinnehållning 100 e/dag – 4,60 e/dag – 66,78 e/dag = 28,62 e/dag 28,62 e/dag x 18 dagar = 515,16 e

 

Dagpenningen betalas på basis av årsarbetsinkomsten fr.o.m. 29.2.2016. FPA-avdraget beaktas i dagpenningens belopp.

Dagpenning 29.2.2016–6.3.2016 110 e/dag 110 e/dag x 7 dagar = 770 e
Avdrag för löntagarpremier 4,6 % 110 e/dag x 0,046 = 5,06 e/dag 110 e/dag x 7 dagar = 770 e
Dagpenningens belopp 110 e/dag – 5,06 e/dag = 104,94 e/dag 104,94 e/dag x 7 dagar = 734,58 e
FPA-avdrag 65 % 104,94 e/dag x 0,65 = 68,211 e/dag 68,211 e/dag x 7 dagar = 477,477 e
Dagpenning som beviljas den skadade före förskottsinnehållning 110 e/dag – 5,06 e/dag – 68,211 e/dag = 36,729 e/dag 36,729 e/dag x 7 dagar = 257,103 e

 

Exempel 2: Det är fråga om ett olycksfall som den skadade råkat ut för på sin fritid den 31 januari 2016. Den skadade är arbetsoförmögen under tiden 31.1.2016–6.3.2016. Arbetsgivaren har betalat 1 400 euro i lön för sjukdomstiden 1.2.2016–14.2.2016.

Ersättningen för inkomstbortfall fastställs utifrån lönen för sjukdomstiden 1.2.2016–14.2.2016. Dagpenningen är 105 euro på basis av inkomsterna under de fyra veckor som föregår perioden 15.2.2016–28.2.2016. Dagpenningen som grundar sig på årsarbetsinkomsten enligt 59 § i OlyL, vilken börjar utbetalas den 29.2.2016, är 110 euro.

Från dagpenningen som betalas för karenstiden enligt sjukförsäkringslagen 1.2.2016–10.2.2016 görs inget FPA-avdrag. Ersättningen för inkomstbortfall betalas för denna tid till arbetsgivaren till motsvarande belopp som den lön som betalats för samma tid (139 § i OlyL), och det görs inget avdrag för löntagarpremier (62 § 2 mom. i OlyL).

Lön för sjukdomstiden 1.2.2016–20.2.2016 och den andel som ska betalas till arbetsgivaren 100 e/dag 100 e/dag x 10 dagar = 1.000 e

 

Utbetalningen av dagpenning enligt sjukförsäkringslagen börjar 11.2.2016. Från nämnda datum görs ett FPA-avdrag, som även inverkar på den andel som ska betalas till arbetsgivaren.

Dagpenning 11.2.2016–14.2.2016 100 e/dag 100 e/dag x 4 dagar = 400 e
Avdrag för löntagarpremier 4,6 % 100 e x 0,046 = 4,60 e/dag 4,60 e/dag x 4 dagar = 18,40 e
Dagpenningens belopp 100e/dag – 4,60 e/dag = 95,40 e/dag 95,40 e/dag x 4 dagar = 381,60 e
FPA-avdrag 70 % 95,40 e/dag x 0,70 = 66,78 e/dag 66,78 e/dag x 4 dagar = 267,12 e
Andel som betalas till arbetsgivaren 100 e/dag – 4,60 e/dag – 66,78 e/dag = 28,62 e/dag 28,62 e/dag x 4 dagar = 114,48 e

 

Då utbetalningen av lön för sjukdomstiden upphör fastställs den skadades dagpenning på basis av inkomsterna under de fyra föregående veckorna och den uppgår till 105 euro. Dagpenningen, från vilken görs ett FPA-avdrag, betalas under tiden 15.2.2016–28.2.2016.

Dagpenning 15.2.2016–28.2.2016 105 e/dag 105 e/dag x 14 dagar = 1.470 e
Avdrag för löntagarpremier 4,6 % 105 e x 0,046 = 4,83 e/dag 4,83 e/dag x 14 dagar = 67,62 e
Dagpenningens belopp 105 e/dag – 4,83 e/dag = 100,17 e/dag 100,17 e/dag x 14 dagar = 1.402,38 e
FPA-avdrag 65 % 100,17 e/dag x 0,65 = 65,1105 e/dag 65,1105 e/dag x 14 dagar = 911,547 e
Dagpenning som beviljas den skadade före förskottsinnehållning 105 e/dag – 4,83 e/dag – 65,1105 e/dag = 35,0595 e/dag  

 

Dagpenningen betalas på basis av årsarbetsinkomsten fr.o.m. 29.2.2016. FPA-avdraget beaktas i dagpenningens belopp.

Dagpenning 29.2.2016–6.3.2016 110 e/dag 110 e/dag x 7 dagar = 770 e
Avdrag för löntagarpremier 4,6 % 110 e/dag x 0,046 = 5,06 e/dag 5,06 e/dag x 7 dagar = 35,42 e
Dagpenningens belopp 110 e/dag – 5,06 e/dag = 104,94 e/dag 104,94 e/dag x 7 dagar = 734,58 e
FPA-avdrag 65 % 104,94 e/dag x 0,65 = 68,211 e/dag 68,211 e/dag x 7 dagar = 477,477 e
Dagpenning som beviljas den skadade före förskottsinnehållning 110 e/dag – 5,06 e/dag – 68,211 e/dag = 36,729 e/dag  

 

Enligt 61 § i OlyL kan dagpenningen minskas, om den huvudsakliga orsaken till ett skadefall har varit att den skadade var påverkad av alkohol eller narkotika eller missbrukade läkemedel, uppsåtligen eller av grov oaktsamhet i arbetet handlade i strid med arbetarskyddsbestämmelserna, eller i övrigt handlat så att det har varit fråga om grov oaktsamhet eller brottslig verksamhet. Minskning på grundval av den skadades medverkan enligt 61 § i OlyL görs efter avdrag för löntagarpremier och FPA-avdrag.

Exempel 3: Det är fråga om ett olycksfall som den skadade råkat ut för på sin fritid den 31 januari 2016. Den skadade är arbetsoförmögen under tiden 31.1.2016–6.3.2016. I ersättningen görs en minskning på grundval av den skadades medverkan med 50 procent genast från den första ersättningsdagen. Lön för sjukdomstiden har inte betalats.

Dagpenningen enligt 58 § i OlyL har på basis av inkomsterna för de 28 dagar som föregår skadefallet fastställts till 100 euro. Dagpenningen enligt 59 § i OlyL är 110 euro.

Från dagpenningen som betalas för karenstiden enligt sjukförsäkringslagen 1.2.2016–10.2.2016 görs inget FPA-avdrag. Från dagpenningen görs ett avdrag för löntagarpremier och ett avdrag på grundval av den skadades medverkan. Avdraget på grundval av den skadades medverkan görs sist.

Dagpenning 1.2.2016–10.2.2016 100 e/dag 100 e/dag x 10 dagar = 1.000 e
Dagpenningens belopp 4,6 % 100 e x 0,046 = 4,60 e/dag 4,60 e/dag x 10 dagar = 46,00 e
Dagpenning som beviljas den skadade med en minskning på grundval av den skadades medverkan före förskottsinnehållning 100 e/dag – 4,60 e/dag = 95,40 e/dag – 50 % = 47,7 e /dag 95,40 e/dag x 10 dagar = 954,00 e – 50 % 477 e

 

Utbetalningen av dagpenning enligt sjukförsäkringslagen börjar 11.2.2016. Från detta datum görs ett FPA-avdrag från dagpenningen. Minskning på grundval av den skadades medverkan görs sist.

Dagpenning 11.2.2016–28.2.2016 100 e/dag 100 e/dag x 18 dagar = 1.800 e
Avdrag för löntagarpremier 4,6 % 100 e x 0,046 = 4,60 e/dag 4,60 e/dag x 18 dagar = 82,80 e
Dagpenningens belopp 100 e/dag – 4,60 e/dag = 95,40 e/dag 95,40 x 18 dagar = 1.717,20 e
FPA-avdrag 70 % 95,40 e/dag x 0,70 = 66,78 e/dag 66,78 e/dag x 18 dagar = 1.202,04 e
Dagpenning som beviljas den skadade med en minskning på grundval av den skadades medverkan före förskottsinnehållning 100 e/dag – 4,60 e/dag – 66,78 e/dag = 28,62 e/dag – 50 % = 14,31 e/dag  

 

Dagpenningen betalas på basis av årsarbetsinkomsten fr.o.m. 29.2.2016. FPA-avdraget beaktas i dagpenningens belopp. Avdraget på grundval av den skadades medverkan görs sist.

Dagpenning 29.2.2016–6.3.2016 110 e/dag 110 e/dag x 7 dagar = 770 e
Avdrag för löntagarpremier 4,6 % 110 e/dag x 0,046 = 5,06 e/dag 5,06 e/dagar x 7 dagar = 35,42 e
Dagpenningens belopp 110 e/dag – 5,06 e/dag = 104,94 e/dag 104,94 e/dag x 7 dagar = 734,58 e
FPA-avdrag 70 % 104,94 e/dag x 0,65 = 68,211 e/dag 68,211 e/dag x 7 dagar = 477,477 e
Dagpenning som beviljas den skadade med en minskning på grundval av den skadades medverkan före förskottsinnehållning 110 e/dag – 5,06 e/dag – 68,211 e/dag = 36,729 e/dag – 50 % = 18,3645 e 36,729 e/dag x 7 dagar = 257,103 e – 50 % = 128,55 e

 

Ersättningen som beviljas den skadade är den andel som blir kvar efter avdragen och på vilken förskottsinnehållning verkställs.

Anvisningar som utskriftsversion (pdf)

Tillbaka

13.6.2017

Försäkring för olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar
Information och publikationer
Olycksfallsförsäkringscentralen
;