Kuva -

TILLBAKA

Ersättning för yrkesinriktad rehabilitering vid kroniskt irriterande kontakteksem som godkänts som en yrkessjukdom

12.4.2018

Ersättningsnämnden för olycksfallsärenden har i sitt cirkulär 2/2012 rekommenderat att man alltid begär ett utlåtande när behovet av yrkesinriktad rehabilitering bedöms i samband med irriterande kontakteksem. Irritationseksem har i regel ersatts som en övergående yrkessjukdom. Enligt ersättningspraxisen har man oftast inte ansett att yrkesinriktad rehabilitering skulle vara nödvändig p.g.a. irriterande kontakteksem. I besvärsinstansernas avgöranden har man emellertid kunnat se förändringar i bedömningen av behovet av yrkesinriktad rehabilitering.

Arbetshälsoinstitutet har 8.5.2017 utfärdat på ersättningsnämndens begäran ett utlåtande om huruvida det har kommit fram nytt medicinskt bevis om att irritationseksemet har blivit kroniskt och när kroniskt eksem kan bedömas att ha i huvudsak orsakats av arbetet. Utlåtandet har utfärdats av överläkare, docent i yrkesrelaterade hudsjukdomar Kristiina Aalto-Korte. På basis av utlåtandet har vi i denna anvisning samlat de förutsättningar som ska uppfyllas för att behovet av yrkesinriktad rehabilitering kan anses orsakas av irriterande kontakteksem.

Med denna anvisning är det inte längre nödvändigt att be om ett utlåtande av ersättningsnämnden vid fall som hänför sig till yrkesinriktad rehabilitering. Enligt prövning ska ett utlåtande emellertid fortfarande begäras enligt 123 § i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar (OlyL), om det i ärendet finns en principiell rättslig eller medicinsk tolkningsfråga eller om det annars finns ett behov av att behandla ärendet i nämnden för främjande av enhetlighet i försäkringsanstalternas ersättningspraxis.

Följande faktorer kan konstateras påverka huruvida irriterande kontakteksem blir kroniskt och prognosen för eksemet:

 1. Atopiska sjukdomar
 2. Samtidigt annat eksem (även på andra ställen än på händerna)
 3. Samtidiga kontaktallergier
 4. Eksemets varaktighet (över 10 år; sämsta prognosen, under 2 år; bra prognos)
 5. Svårighetsgraden av eksemet i initialfasen

Flera av de faktorer som påverkar huruvida eksemet blir kroniskt och eksemets prognos hänför sig alltså inte till arbetet.

Irriterande kontakteksem kan bli kroniskt. Detta har ofta samband med att sjukdomen har i initialskedet varit svår och exponeringen och symptomen har pågått under en längre tid före diagnosticeringen. En förutsättning för att irritationseksem kan tolkas som kroniskt är den typiska kliniska symptombilden i sjukdomens initialskede (särskilt eksemets reversibilitet som påvisats på ett pålitligt sätt, dvs. att eksemet blir bättre under semestrar eller sjukledigheter) och tillräckligt lång uppföljning.

När kan det anses att kroniskt irriterande kontakteksem orsakas huvudsakligen av arbetet och att den skadade har rätt till yrkesinriktad rehabilitering?

 

Det kan finnas flera samtidiga faktorer som gör att irriterande kontakteksem blir kroniskt. En del av dessa faktorer har ett tydligt samband med arbete. Yrkesinriktad rehabilitering kan ersättas, om det är sannolikt att eksemet har blivit kroniskt i huvudsak på grund av de arbetsrelaterade orsakerna. Vid bedömningen stöder uppfyllandet av följande kriterier rätten till ersättning för yrkesinriktad rehabilitering:

1) Irritationseksemet har diagnosticerats och ersatts vid ett skede då den exponering som sker i arbetet har fortsatt.

2) Sjukdomsbilden av det irriterande kontakteksemet har i primärskedet varit tydligt.

 • Det har funnits faktorer i arbetet som har tydligt irriterat huden och exponeringen till dessa har varit relativt hög.
 • Eksemet är lokaliserat enbart på händerna och/eller de nedre delarna av underarmarna.
 • Sjukdomsförloppet har i initialskedet av irritationseksemet motsvarat arbetsrelaterat eksem; symptomen har flera gånger lindrats relativt snabbt och tydligt när den skadade inte är på sitt arbete, t.ex. under semestrar eller sjukledigheter, och detta har objektivt dokumenterats på en läkarmottagning åtminstone en gång.

 

3) Eksemets varaktighet och svårighetsgrad efter primärdiagnosen, när exponeringen för de faktorer som irriterar huden fortsätter.

 • Efter primärdiagnosen fortsätter irritationseksemet under flera år (minst i 2 år), men blir bättre när den skadade inte är på sitt arbete eller när mängden av irriterande faktorer tillfälligt minskar.
 • Eksemet har varat i åtminstone 4 år innan det blir kroniskt.
 • Svårighetsgraden av symptomen av det ursprungliga irritationseksemet är också en faktor som ökar risken för att eksemet blir kroniskt. Symtomens svårighetsgrad ska emellertid motsvara agenserna i arbetet. I sjukdomens initialskede kan mindre irriterande faktorer ensamma inte orsaka svåra symptom. Å andra sidan kan lindriga symptom inte leda till svårare, kroniska symptom när exponeringen har upphört, dvs. att irritationseksemet ska åtminstone tidvis vara relativt svårt när man fortfarande exponeras för irriterande faktorer i arbetet.

Eksemet är eventuellt inte arbetsrelaterat, om följande även kan konstateras eller är känt:

 • annan icke-arbetsrelaterat dermatit av eksemtyp.
 • att den försäkrade har eller har haft atopiskt eksem.
 • Luftvägsatopi. Betydelsen av luftvägsatopi (allergisk ögoninfektion, allergisk snuva eller allergisk astma) som en riskfaktor för irritationseksem är emellertid inte lika tydlig som betydelsen av atopiskt eksem. Irriterande kontakteksem brukar emellertid läka sämre p.g.a. luftvägsatopi - omfattande exponering av luftvägarna till miljöallergener ska beaktas som en faktor som kan göra sjukdomen kronisk och som därmed kan även begränsa ersättningsansvaret vad gäller yrkesinriktad rehabilitering.
 • att den försäkrade har diagnosticerats med icke-arbetsrelaterat kontakteksem på grund av icke-arbetsrelaterade agenser som förekommer allmänt i miljön och som är svåra att undvika (t.ex. nickel, kobolt, krom, parfymer, gummikemikalier, isotiazolinoner).
 • att icke-arbetsrelaterade faktorer har väsentligen påverkat sjukdomsförloppet och gjort sjukdomen kronisk.

Om kroniskt irritationseksem förekommer hos personer som tidigare har diagnosticerats med arbetsrelaterat allergiskt eksem, ska irritationseksemet i första hand ersättas som eksem som anknyter till det allergiska kontakteksemet (förutsatt att det inte förekommer tydligt icke-arbetsrelaterade faktorer som påverkar eksemets utveckling).

Utskriftsversion av anvisningen

BILAGA Arbetshälsoinstitutets utlåtande om rätten till ersättning på grund av irriterande kontakteksem i olycksförsäkringssystemet (endast på finska)

 

1.6.2018

Försäkring för olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar
Information och publikationer
Olycksfallsförsäkringscentralen
;