Kuva -

Ersättning före år 2016

Syftet med den lagstadgade olycksfallsförsäkringen är att ersätta förluster som beror på arbetsolycksfall eller yrkessjukdom.

Arbetsolycksfall definieras i lagen om olycksfallsförsäkring och yrkessjukdom definieras i yrkessjukdomslagen. Ersättningarna fastställs både vid arbetsolycksfall och yrkessjukdom enligt lagen om olycksfallsförsäkring.

Ansökan om ersättning

Anvisningarna för hur man ska handla när det inträffat ett arbetsolycksfall eller råder en misstanke om yrkessjukdom är följande:

 • Arbetstagaren meddelar omedelbart sin arbetsgivare om att ett olycksfall inträffat eller en yrkessjukdom framträtt.
 • Arbetsgivaren utfärdar ett försäkringsintyg, som inlämnas till vårdinrättningen.
 • Arbetsgivaren meddelar om olycksfallet eller yrkessjukdomen till försäkringsbolaget på en olycksfallsanmälningsblankett. På blanketten ges bland annat uppgifter om anställningen (t.ex. löneuppgifter), det arbete som utförts samt under vilka omständigheter som olycksfallet inträffade.
 • Allvarliga olycksfall ska alltid anmälas även till polisen och arbetarskyddsmyndigheterna. Ett allvarligt olycksfall orsakar en svår skada eller ett dödsfall. Skadan är svår, då den med stor sannolikhet kommer att bli bestående och den försvårar den skadades normala liv.
 • Noggrannare anvisningar får du från arbetsgivarens olycksfallsförsäkringsbolag.

Arbetsgivaren har inte någon försäkring

Om arbetsgivaren inte har någon lagstadgad olycksfallsförsäkring vid tidpunkten för olycksfallet, ska olycksfallet anmälas till Olycksfallsförsäkringsanstalternas förbund.

Skadefall som ersätts

Den lagstadgade olycksfallsförsäkringen omfattar arbetsolycksfall och yrkessjukdomar. Dessa har definierats i lagen om olycksfallsförsäkring samt i yrkessjukdomslagen och –förordningen.

Ersättningar

Från den lagstadgade olycksfallsförsäkring betalas ersättningar för arbetsolycksfall och yrkessjukdomar.

I bägge fallen bestäms ersättningen enligt lagen om olycksfallsförsäkring.

Olycksfallsförsäkring (på finska)

Ersättningar enligt lagen om olycksfallsförsäkring är primära i förhållande till andra lagstadgade ersättningar. Med detta avses att ett ärende i första hand behandlas och ersätts som ett arbetsolycksfall eller en yrkessjukdom.

Ersättningarna stadgas i lag och av den anledningen ersätts inte andra förluster från olycksfallsförsäkringen.

Ersättningar:

 • sjukvårdskostnader
 • vissa sakskador
 • ökade hemvårdskostnader
 • mentillägg
 • klädtillägg
 • ledarhund och ledarhundstillägg
 • inkomstbortfall under tid av fysikalisk behandling
 • ersättningar för inkomstbortfall
 • dagpenning
 • olycksfallspension
 • menersättning
 • rehabiliteringsersättningar
 • dödsfallsersättningar
 • begravningshjälp
 • efterlevandepension
 • barnpension

Ovan nämnda ersättningar gäller olycksfall som inträffat och yrkessjukdomar som framträtt år 1982 och senare.

Cirkulär och anvisningar

Enligt lagen om olycksfallsförsäkring är en av OFF:s uppgifter att ge försäkringsanstalterna anvisningar om verkställigheten av lagstadgad olycksfallsförsäkring. Ända till slutet av år 2006 har OFF:s anvisningar publicerats som cirkulär och därefter som meddelande eller anvisningar.

Ersättningsnämnden för olycksfallsärenden (EFO) har som lagstadgad uppgift att främja ett enhetligt ersättningsförfarande i enlighet med lagen om olycksfallsförsäkring, t.ex. genom att ge allmänna anvisningar. EFO:s allmänna anvisningar kallas cirkulär.

På denna sida finns OFF:s och EFO:s centrala cirkulär från och med år 2015. Äldre cirkulär och anvisningar samt en lista av dem finns på OFF:s finskspråkiga sidor och kan vid behov fås från OFF.

Förmåner

Verkställighetssystem

Sökande av ändring, omprövning och återkrav

13.6.2017

Försäkring för olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar
Information och publikationer
Olycksfallsförsäkringscentralen
;