Kuva -


Tillbaka

Arbetsolycksfall

Gäller ersättning före år 2016

Definition av olycksfall

Med olycksfall avses en plötslig och oförutsedd händelse som orsakas av en yttre faktor och som leder till skada eller sjukdom.

  • Med oförutsett avses att händelsen inträffar utan arbetstagarens egen förskyllan, dvs. det är en för personen oväntad och överraskande händelse. Om arbetstagaren avsiktligt skadar sig själv, är det inte fråga om ett olycksfall.
  • Med plötsligt avses att händelsen inträffar överraskande och snabbt (t.ex. att personen snubblar, faller eller kolliderar).
  • Med yttre faktor avses en omständighet som är oberoende av den skadade och som orsakar honom eller henne en skada, t.ex. en hal gata, en grop i vägen, ett föremål som faller, ett vasst föremål som träffar handen.

Olycksfallet inträffar i arbetet eller under omständigheter som beror på arbetet

Ett olycksfall ska inträffa antingen i arbetet – dvs. när arbetet utförs – eller under omständigheter som beror på arbetet. Med omständigheter som beror på arbetet avses olika situationer utanför det egentliga arbetet. I dessa fall ersätts olyckan endast om den skett antingen på arbetsplatsen, ett område som hör till arbetsplatsen, på vägen till och från arbetet eller om arbetstagaren råkar ut för en olycka medan han/hon uträttar ett ärende åt arbetsgivaren.

Misshandel

Som olycksfall ersätts också skada eller sjukdom som har inträffat i arbetet eller under omständigheter som beror på arbetet till följd av misshandel eller en annan uppsåtlig gärning utförd av en annan person. Likaså ersätts även arbetsolycksfall som inträffat i krig eller väpnad konflikt såsom arbetsolycksfall.

Vissa skador och sjukdomar som jämställs med arbetsolycksfall

Som arbetsolycksfall utöver egentliga olycksfall ersätts även skada eller sjukdom som uppkommit under en kort tidsperiod på högst ett dygn och som inte ersätts som yrkessjukdom. Sådana är:

  • skavsår eller skrubbsår
  • skada som uppkommit genom frätande ämne
  • skada som uppkommit genom inandning av hälsofarliga gaser
  • skada som uppkommit genom avsevärd växling i lufttrycket
  • förfrysning, solsting eller annan sådan skada som orsakats av exceptionell temperatur
  • sådan inflammation i knäskålen eller armbågen som orsakats av fortsatt eller upprepat eller för arbetstagaren exceptionellt tryck
  • av en arbetsrörelse orsakad ömhet i en muskel eller sena, till den del den inte har samband med ett lyte, en skada eller en sjukdom.

Tillbaka

13.6.2017

Försäkring för olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar
Information och publikationer
Olycksfallsförsäkringscentralen
;