Kuva -


Tillbaka

Kravet på orsakssammanhang

Gäller ersättning före år 2016

Vad menas med orsakssammanhang?

För att ett arbetsolycksfall och en arbetssjukdom ska ersättas förutsätts att det finns ett orsakssammanhang, dvs. en orsak och en följd mellan den skada eller sjukdom som berättigar till ersättning och olycksfallet eller exponeringsfaktorn i arbetet.

Orsakssammanhanget är i de flesta fall ett ostridigt ärende, men ibland grundar sig bedömningen av om det finns ett orsakssammanhang på sannollikhetsprövning, varvid man bedömer t.ex. om olycksfallet varit tillräckligt kraftigt och till sin mekanism sådant att det kunna orsaka den uttryckliga skadan eller sjukdomen. Prövningen av orsakssammanhanget grundar sig på medicinsk kunskap och erfarenhet av olika skadors och sjukdomars uppkomstmekanismer.

Orsakssammanhanget kan rätt sällan konstateras helt säkert med medicinska metoder. I ersättningspraxisen som gäller olycksfallsskador har man i allmänhet ansett det vara tillräckligt att det finns ett sannolikt medicinskt orsakssammanhang mellan olycksfallet och skadan. Då det gäller yrkessjukdomar har denna förutsättning om sannolikhet tagits in i lagen. De faktorer som talar för ett orsakssammanhang ska väga tyngre än de faktorer som talar emot ett orsakssammanhang. Enbart en medicinsk möjlighet om att skadan kunde ha varit en följd av olycksfallet, är inte en tillräcklig grund för ersättning.

Tillbaka

13.6.2017

Försäkring för olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar
Information och publikationer
Olycksfallsförsäkringscentralen
;