Kuva -


Tillbaka

Yrkessjukdom

Gäller ersättning före år 2016

Definition på yrkessjukdom

Yrkessjukdom har definierats i yrkessjukdomslagen och med yrkessjukdom avses endast sådan sjukdom som ersätts med stöd av yrkessjukdomslagen.

En yrkessjukdom är en sjukdom som sannolikt i huvudsak har orsakats av

  • fysikaliska
  • kemiska eller
  • biologiska

faktorer i ett arbete. Sjukdomar som beror på psykiska faktorer kan inte ersättas som yrkessjukdom.

Yrkessjukdomen ersätts av det försäkringsbolag där arbetsgivaren hade sin olycksfallsförsäkring när yrkessjukdomen uppkom. Om yrkessjukdomen framträder först senare, ansvarar det försäkringsbolag för ersättningarna, i vilket det arbete som senast kunnat orsaka sjukdomen varit försäkrat.

Förteckning över yrkessjukdomar

I yrkessjukdomsförordningen finns en förteckning över de vanligaste sjukdomarna och deras exponeringsfaktorer dvs. agens som betraktas som yrkessjukdomar. Förteckningen är inte uttömmande eller begränsande, utan en sjukdom kan ersättas som yrkessjukdom även om den inte nämns i förordningen, om sjukdomens orsakssammanhang med den i lagen fastställda exponeringsfaktorn som ingår i arbetet kan påvisas med tillräcklig sannolikhet.

De vanligaste yrkessjukdomarna är bullerskador, allergier i luftvägarna, hudsjukdomar, asbestsjukdomar och belastningsskador i armarna. Arbetshälsoinstitutet publicerar varje år statistik över de yrkessjukdomar som berättigat till ersättning samt om sjukdomar som givit upphov till misstanke om yrkessjukdom.

Tillbaka

13.6.2017

Försäkring för olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar
Information och publikationer
Olycksfallsförsäkringscentralen
;