Kuva -

Ersättningar för inkomstbortfall

Dagpenning

För arbetsoförmåga betalas inledningsvis dagpenning, om arbetsoförmågan varar i minst tre på varandra följande dagar med undantag av skadedagen. Dagpenning betalas inte för skadedagen. Dagpenning utbetalas under högst ett år från skadedagen och för varje kalenderdag.

Under fyra veckors tid från skadedagen är dagpenningens belopp lika stor som den lön för sjukdomstid som betalas till arbetstagaren. Då betalas dagpenningen till arbetsgivaren. Om lön för sjukdomstid inte har betalats under denna period, fastställs dagpenningen utifrån den skadades arbetsinkomster under de fyra veckor som föregick skadefallet.

Efter de första fyra veckorna är dagpenningens belopp 1/360-del av den skadades årsarbetsinkomst.

Dagpenning kan också betalas som delersättning om nedsättningen av arbetsförmågan och inkomstbortfallet är partiellt. Nedsättningen i arbetsförmågan ska vara minst 10 %.

Om dagpenning för studerande, skolelev och företagare finns separata bestämmelser i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar. Det finns också separata bestämmelser om dagpenning i situationer då en yrkessjukdom debuterar hos en person som får ålderdoms- eller olycksfallspension.

Dagpenning är en skattebelagd förmån.

Från dagpenningen görs avdrag för löntagarpremier före förskottsinnehållning. (Se avdragets storlek per år)

Olycksfallspension

Om den skadade fortfarande är arbetsoförmögen ett år efter skadefallet, betalas till den skadade en olycksfallspension vars belopp fastställs utifrån årsarbetsinkomsten.

Full olycksfallspension är 85 % av årsarbetsinkomsten för personer under 65 år och 70 % av årsarbetsinkomsten för personer som fyllt 65 år.

Olycksfallspension kan också betalas som delersättning om nedsättningen av arbetsförmågan och inkomstbortfallet är partiellt. Nedsättningen i arbetsförmågan ska vara minst 10 %.

Vid bedömningen av nedsättningen i arbetsförmågan beaktas den skadades återstående förmåga att skaffa förvärvsinkomster. Nedsättningen av arbetsförmågan ska uttryckligen vara en följd av en skada som orsakats av ett olycksfall eller en yrkessjukdom som ersätts, inte av en annan sjukdom eller skada som är oberoende av olycksfall eller yrkessjukdom.

Om olycksfallspension för studerande, skolelev och företagare finns separata bestämmelser i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar. Det finns också separata bestämmelser om olycksfallspension i en situation där skadefallet inträffat i arbete som utförts under tid med ålderspension.

Olycksfallspensionen justeras årligen med det arbetspensionsindex som avses i lagen om pension för arbetstagare.

För personer som inte har fyllt 65 år förhöjs grundbeloppet av olycksfallspensionen från ingången av det sjätte kalenderåret på grund av pensionstagarens ålder.

Olycksfallspension är en skattebelagd förmån.

Rehabiliteringspenning

Inkomstbortfall för den tid yrkesinriktad rehabilitering pågår ersätts till den skadade genom rehabiliteringspenning i stället för dagpenning och olycksfallspension.

Rehabiliteringspenningen som betalas under den tid yrkesinriktad rehabilitering pågår är i princip lika stor som full dagpenning eller olycksfallspension. Om rehabiliteringen inte förhindrar den skadade att förvärvsarbeta, fastställs rehabiliteringspenningen utifrån inkomstbortfallet.

Rehabiliteringspenning betalas också under ledigheter som ingår i undervisningsprogrammet för utbildning som ersätts som yrkesinriktad rehabilitering till samma belopp som under den egentliga utbildningen. Detta innebär exempelvis att inkomster från sommarjobb inte påverkar rehabiliteringspenningens belopp.

Årsarbetsinkomst

Ersättning för inkomstbortfall baseras på årsarbetsinkomsten i följande situationer:

  • dagpenning efter att det gått fyra veckor från skadefallet
  • olycksfallspension
  • rehabiliteringspenning efter att det gått fyra veckor från skadefallet och under tid med olycksfallspension
  • familjepension.

Årsarbetsinkomsten fastställs utifrån den skadades arbetsinkomster vid tidpunkten för skadefallet (arbetsinkomsten på skadedagen). Arbetsinkomsterna beräknas på grundval av de arbetsinkomster den skadade hade under det år som föregick skadefallet. Alla arbetsförhållanden som den skadade har på skadedagen beaktas.

Arbetsinkomsten på skadedagen jämförs med medeltalet av arbetsinkomsterna under de tre kalenderår som föregick skadefallet (arbetsinkomsterna under jämförelsetiden). Om arbetsinkomsten på skadedagen inte avviker med 20 % från det medeltal som avses ovan, betraktas arbetsinkomsten på skadedagen om årsarbetsinkomsten.

Om årsarbetsinkomsten på skadedagen avviker med minst 20 % från medeltalet för arbetsinkomsterna under jämförelsetiden, betraktas medeltalet av arbetsinkomsterna under jämförelsetiden och arbetsinkomsten på skadedagen som årsarbetsinkomst. Om denna avvikelse på minst 20 % beror på någon annan förändring i inkomsterna som kan bedömas vara permanent, betraktas arbetsinkomsten på skadedagen som årsarbetsinkomst.

Fastställandet av årsarbetsinkomsten beskrivs ovan i huvuddrag. Vid beräkningen beaktas även inverkan av arbetslöshet, sjukdom och annan frånvaro på arbetsinkomsterna.

Som arbetsinkomst räknas penninglön och annat skattebelagt vederlag för arbetet, till exempel naturaförmån.

Om årsarbetsinkomsten underskrider den gräns som fastställs i lag, används årsarbetsinkomstens minimibelopp som grund för ersättningarna.

I lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar finns separata bestämmelser om studerandes och pensionärers årsarbetsinkomster.

Fastställandet av årsarbetsinkomsten i huvuddrag

En servitör har råkat ut för ett olycksfall 1.1.2016. Arbetsförhållandet inleddes 1.12.2014 och det är fråga om ett permanent arbetsförhållande.

  • Inkomsterna på skadedagen, dvs. inkomsterna under perioden 1.1.2015–31.12.2015 är 26 363,45 euro
  • Inkomsterna under jämförelsetiden, dvs. inkomsterna åren 2013–2015 är 26 363,45,00 euro, 15 763,00 euro och 23 477,00 euro, och förhöjda till nivån år 2016: 26 556,873 euro, 16 031,55 euro, 24 290,82 euro, varvid deras medeltal är 22 293,08 euro
  • När arbetsinkomsten på skadedagen jämförs med medeltalet för arbetsinkomsterna under jämförelsetiden erhålls en avvikelseprocent på 18,25843
  • Eftersom arbetsinkomsten på skadedagen inte avviker med 20 % från medeltalet av arbetsinkomsterna under jämförelsetiden, betraktas arbetsinkomsten på skadedagen som årsarbetsinkomst, dvs 26 363,45 euro.

13.6.2017

Försäkring för olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar
Information och publikationer
Olycksfallsförsäkringscentralen
;