Kuva -

Ersättningar vid dödsfall

Begravningshjälp

Om ett olycksfall i arbetet eller en yrkessjukdom leder till att den skadade avlider, betalas begravningshjälp till dödsboet från arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringen.

Begravningshjälpen har ett fast belopp och den påverkas således inte av den skadades inkomstnivå eller av kostnaderna för begravningen.

Begravningshjälpens belopp ändras årligen (Indexförhöjning) och den betalas enligt det år då kostnaderna har förorsakats.

Ersättning betalas dessutom för nödvändiga och skäliga kostnader för transport av den avlidne från den ort där han eller hon avled till bostads- eller hemorten.

Efterlevandepension

Pensionstagaren för efterlevandepension kan vara den efterlevande maken eller den efterlevande partnern i ett registrerat parförhållande. Efterlevandepension beviljas även på ansökan en sambo som den skadade levde tillsammans med i gemensamt hushåll och som den skadade har eller hade haft ett gemensamt barn med eller som den skadade har ett avtal om inbördes underhåll med och avtalet har styrkts av notarius publicus.

Om äktenskapet eller samboendet ingåtts först efter att olycksfallet i arbetet inträffade eller yrkessjukdomen debuterade, har den efterlevande maken eller sambon rätt till efterlevandepension endast om de har ett gemensamt barn och/eller äktenskapet/samboendet varade i minst tre år.

Efterlevandepensionens belopp varierar beroende på antalet barn som får pension:

  • Om den efterlevande maken får familjepension ensam, är efterlevandepensionens belopp 40 % av den skadades årsarbetsinkomst.
  • Om familjepension betalas till den efterlevande maken och ett barn, är efterlevandepensionens belopp 35 % av den skadades årsarbetsinkomst.
  • Om familjepension betalas till den efterlevande maken och två barn, är efterlevandepensionens belopp 30 % av den skadades årsarbetsinkomst.
  • Om familjepension betalas till den efterlevande maken och tre barn, är efterlevandepensionens belopp 20 % av den skadades årsarbetsinkomst.
  • Om familjepension betalas till den efterlevande maken och fyra eller fler barn, är efterlevandepensionens belopp 15 % av den skadades årsarbetsinkomst.

Efterlevandepensionen betalas till fullt belopp under de tolv första fulla kalendermånaderna. Efter detta görs en inkomstjämkning av efterlevandepensionen som kan minska pensionens belopp. Om den efterlevande maken vid denna tidpunkt fortfarande har barn som är berättigade till barnpension, görs jämkningen först när barnen inte längre får pension.

Vid inkomstjämkningen utreds den efterlevande makens inkomster vid tidpunkten för förmånslåtarens död. Den efterlevande makens inkomster räknas i regel efter samma principer som den skadades årsarbetsinkomst. Efterlevandepensionen minskas om den efterlevande makens inkomster överskrider inkomstjämkningsgrunden. Inkomstjämkningsgrunden är minimibeloppet av årsarbetsinkomsten vid tidpunkten för den skadades död multiplicerat med 2,15. Av de inkomster som överskrider denna gräns beräknas 30 %, och efterlevandepensionen minskas med detta belopp. Mer information om årsarbetsinkomsten

I princip får den efterlevande maken pension under hela sitt liv, om skadefallet inte har skett i arbete som den skadade utfört under tid med ålderspension och den efterlevande maken inte ingår ett nytt äktenskap eller ett samboförhållande enligt lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar.

Om den efterlevande maken ingår ett nytt äktenskap eller börjar leva i ett sådant samboförhållande som avses i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar, upphör rätten till efterlevandepension. I detta fall betalas till den efterlevande maken dock en engångsersättning som motsvarar tre års pension.

Barnpension

Barnpension betalas till barn under 18 år och till studerande barn i åldern 18–24. Studierna ska bedrivas i huvudsyssla och förbereda till ett yrke.

Barnpensionens belopp varierar beroende på antalet barn som får pension:

  • Om barnpension betalas till ett barn, är barnpensionens belopp 25 % av den skadades årsarbetsinkomst.
  • Om barnpension betalas till två barn, utgör barnens sammanräknade barnpension 40 % av den skadades årsarbetsinkomst, och respektive barn får 20 % av den skadades årsarbetsinkomst.
  • Om barnpension betalas till tre barn, utgör barnens sammanräknade barnpension 50 % av den skadades årsarbetsinkomst, och respektive barn får 16,67 % av den skadades årsarbetsinkomst.
  • Om barnpension betalas till fyra eller fler barn, utgör barnens sammanräknade barnpension 55 % av den skadades årsarbetsinkomst, som fördelas enligt antalet barn.

Mer information om årsarbetsinkomsten

Från barnpensionen avdras den barnpension som FPA betalar med stöd av den allmänna familjepensionslagen och som beviljas fram till 21 års ålder.

13.6.2017

Försäkring för olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar
Information och publikationer
Olycksfallsförsäkringscentralen
;