Kuva -

Fullkostnadsansvar

Försäkringsbolagen betalar vårdkostnaderna för sjukvård som getts på grund av ett olycksfall i arbetet eller en yrkessjukdom inom den offentliga hälso- och sjukvården enligt kommunfaktureringen (fullkostnadsavgift) direkt till den kommun eller samkommun som ansvarar för produktionen av vårdtjänsten. Dessutom ersätts den klientavgift som tagits ut till den skadade.

En fullkostnadsavgift betalas om det är fråga om ett skadefall och sjukvård som ska ersättas enligt lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar. För att försäkringsbolaget ska kunna göra de nödvändiga avgörandena om huruvida skadefallet och sjukvården är ersättningsbara, ska vårdenheten utan dröjsmål lämna uppgifter om vården och uppgift om arbetsgivaren till försäkringsbolaget. Utan dessa uppgifter kan försäkringsbolaget inte avgöra ersättningsbarheten eller betala fullkostnadsavgiften.

Om en vårdplan utarbetas för en behandling, förutsätter betalning av fullkostnadsavgiften dessutom att vårdplanen skickas inom fyra vardagar från det att anteckningarna om planen ska göras i patienthandlingarna. Enligt 8 § 1 mom. i social- och hälsovårdsministeriets förordning om journalhandlingar (298/2009) ska anteckningar i journalhandlingarna göras senast inom fem dygn efter att patienten avlägsnar sig från mottagningen eller efter att servicehändelsen i övrigt avslutas. I fråga om sådan så kallad fortsatt vård kan försäkringsbolaget ge en betalningsförbindelse till en vårdplats som bolaget väljer själv.

Försäkringsbolaget har rätt att utan avgift få tillgång till de anteckningar i patienthandlingarna och anmälningar som anknyter till fullkostnadsavgiften.

fullkostnadssystemet tillämpas inte i följande fall:

  • olycksfallet i arbetet inträffade före 1.1.2005
  • yrkessjukdomen debuterade före 1.1.2005
  • sjukvården gäller ett skadefall som ska ersättas utifrån frivilliga fritidsförsäkringar enligt lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar.

Vanliga frågor om fullkostnad

Brev om fakturor som gäller fullkostnadsavgiften | 3.3.2014

Kontaktpersonerna för utredning av fullkostnadsärenden i försäkringsbolagen | uppdaterad 18.10.2013

13.6.2017

Försäkring för olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar
Information och publikationer
Olycksfallsförsäkringscentralen
;