Kuva -

Menersättning

Från arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringen betalas menersättning för allmänt men som orsakas av olycksfall i arbetet eller yrkessjukdom. Med allmänt men avses en nedsättning av funktionsförmågan (funktionsnedsättning) som olycksfallet eller yrkessjukdomen orsakar.

Omfattningen av ett bestående men kan bedömas tidigast ett år efter att olycksfallet inträffade eller yrkessjukdomen debuterade. Om invaliditetsklassen inte kan fastställas slutgiltigt när det gått ett år sedan olycksfallet inträffade eller yrkessjukdomen debuterade, betalas ett förskott på menersättningen när man vet vilken storleksklass det bestående menet minst kommer att ha.

Menersättningens belopp bestäms utifrån invaliditetsklassen och grundbeloppet enligt den tabell som finns i lagen. Den skadades ålder påverkar också ersättningens belopp. Den skadades förvärvsinkomster och andra individuella omständigheter har däremot ingen betydelse när ersättningen bestäms.

Det finns sammanlagt 20 invaliditetsklasser, och de definieras i statsrådets förordning om invaliditetsklassificering (768/2015). En invaliditetsklass definieras i klassificeringen antingen exakt eller mer allmänt genom att beskriva de olika graderna av den funktionsnedsättning som skadan eller sjukdomen orsakar.

Exempel på invaliditetsklassificering:

  • Förlust av två fingrar, tummen och pekfingret, invaliditetsklass 6
  • Amputation vid vristen, invaliditetsklass 5
  • Nedre extremiteterna som helhet, medelsvår funktionsnedsättning, haltar, betydande rörelsebegränsning, svårt att gå längre sträckor eller går långsamt, behöver hjälpmedel även på korta sträckor, invaliditetsklass 6–10.

Från arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringen betalas inte separat ersättning för sveda och värk eller för kosmetiskt men. De har dock beaktats i invaliditetsklassificeringen, vilket innebär att de ingår i menersättningen.

För skador och sjukdomar som hör till invaliditetsklasserna 1–5 betalas menersättning som ett engångsbelopp. I de högre invaliditetsklasserna betalas en fortlöpande ersättning.

Om menet senare förvärras, betalas tilläggsersättning. Förvärrande ersätts om invaliditetsklassen stiger med minst en klass. Om invaliditetsklassen för fortlöpande menersättning senare sjunker med minst en invaliditetsklass, ska menersättningen betalas enligt de förändrade förhållandena.

Menersättning är en skattefri ersättning.

Engångsersättningarnas belopp 2017 (på finska)

Engångsersättningarnas belopp 2016 (på finska)

13.6.2017

Försäkring för olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar
Information och publikationer
Olycksfallsförsäkringscentralen
;