Kuva -

Övriga ersättningar för kostnader

Från arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringen ersätts följande kostnader som anknyter till skadefallet:

Från arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringen ersätts nödvändiga rese- och inkvarteringskostnader som beror på sjukvård.

Resekostnader som beror på sjukvård kan orsakas till exempel av resor till läkarens mottagning, till behandlingar eller till undersökningar och fysikalisk behandling.

Resekostnaderna ersätts till den närmaste vårdenheten som ger den nödvändiga vården. När försäkringsbolaget ger en betalningsförbindelse till exempel för utförande av en operation i en viss vårdenhet, ersätts resekostnaderna till vårdenheten.

Resekostnader ersätts i regel enligt kostnaderna för användning av kollektiva trafikmedel.

Vid resa med privatbil får den skadade i ersättning för resekostnader hälften av den skattefria kilometerersättning som Skatteförvaltningen årligen fastställer.

Ersättningsbara inkvarteringskostnader kan uppkomma exempelvis när den skadade på grund av långt avstånd är tvungen att resa till den ort där sjukvården ges redan kvällen innan.

Om en följeslagare är nödvändig på grund av den skadades hälsotillstånd, ersätts även följeslagarens nödvändiga rese- och inkvarteringskostnader.

Ersättning för rese- och inkvarteringskostnader ska sökas separat genom att lämna in en utredning till försäkringsbolaget om de kostnader som orsakats. Ersättning ska sökas inom ett år från det att kostnaderna uppkom.

Ersättningar för rese- och inkvarteringskostnader ingår även i rehabiliteringsersättningarna.

Vårdbidrag betalas från arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringen, om den skadade på grund av en skada eller sjukdom försatts i ett så hjälplöst tillstånd att han eller hon inte klarar sig utan hjälp av en annan person. Den skadade har rätt till vårdbidrag även när en svår skada eller sjukdom vållar den skadade exceptionell olägenhet.

I lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar finns tre klasser av vårdbidrag. Avgörande om vilken klass av vårdbidrag den skadade beviljas görs utifrån beskrivningen av den skadades skada eller sjukdom.

Vårdbidrag med högsta belopp betalas om arbetstagaren på grund av skada eller sjukdom behöver fortlöpande, tidskrävande vård, hjälp, tillsyn eller handledning varje dag.

Vårdbidrag med förhöjt belopp betalas om arbetstagaren på grund av skada eller sjukdom behöver regelbunden vård, hjälp, tillsyn eller handledning varje dag.

Vårdbidrag med grundbelopp betalas om arbetstagaren på grund av skada eller sjukdom behöver regelbunden vård, hjälp, tillsyn eller handledning i vissa dagliga aktiviteter.

Kostnader för anställning av en personlig assistent ersätts inte utan ersättningen betalas i form av vårdbidraget.

Vårdbidraget är en skattefri ersättning.

Vårdbidrag betalas inte för den tid som den skadade får vård på sjukhus eller vid någon annan inrättning.

Vårdbidragets belopp

Klädtillägg betalas från arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringen om en protes eller ett stödomslag vars användning orsakats av ett ersatt skadefall orsakar särskilt slitage av kläderna. Betalning av ersättningen förutsätter att hjälpmedlet används under en lång tid (minst tre månader).

Det finns två klasser för klädtillägget i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar (klädtillägg och klädtillägg med förhöjt belopp). Klassen avgörs utifrån det hjälpmedel som används.

Klädtillägg betalas om den skadade använder ett hjälpmedel tillverkat av mjuka material, stöd eller bandage på ett litet område av kroppen eller något annat sådant hjälpmedel eller instrument som är ägnat att orsaka klädslitage.

Klädtillägg med förhöjt belopp betalas om den skadade till följd av skadan är dubbelamputerad eller använder lårbens- eller underbensprotes, långt stödförband för nedre extremitet, ryggortos tillverkad av hårt material eller korsett för bålen eller något annat sådant hjälpmedel eller instrument som på grund av sin konstruktion eller sitt användningsändamål eller på grund av att det måste användas ofta är ägnat att orsaka onormalt klädslitage.

Klädtillägget är en skattefri ersättning.

Klädtilläggets belopp

Om den skadade inte kan sköta sitt hem, betalas en skälig ersättning för nödvändiga extra kostnader för detta från arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringen.

Med hemvård avses städning, klädtvätt, butiksbesök, barnpassning och andra därmed jämställbara sedvanliga aktiviteter för att sköta hemmet. Andra motsvarande uppgifter för att vårda hemmet kan vara t.ex. snöskottning på vintern. Att gå ut med sällskapsdjur betraktas däremot inte som hemvård.

En förutsättning för ersättning är att familjen inte har möjlighet att sköta hemmet. Extern hjälp ersätts således endast om den skadade inte har familj eller om barnen är för små för att ta del i vården av hemmet. Till exempel en ensamstående förälder behöver utomstående hjälp medan han eller hon är intagen på sjukhus på grund av en skada till följd av olycksfall och en ensamboende person kan inte städa på grund av olycksfall.

Ersättning betalas högst under ett år från skadefallet, och endast nödvändiga och skäliga kostnader ersätts. I fråga om städning avser detta i princip så kallad grundläggande städning och ett ersättningsbelopp som motsvarar den kommunala taxan.

Om den skadade själv behöver hjälp (t.ex. med att tvätta sig eller röra på sig) på grund av en skada eller sjukdom, betalas vårdbidrag till den skadade.

Ersättning för extra kostnader för hemvård ska sökas separat genom att lämna in en utredning till försäkringsbolaget om de kostnader som orsakats. Ersättning ska sökas inom ett år från det att kostnaderna uppkom.

Från arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringen ersätts följande föremål som gått sönder i samband med ett olycksfall i arbetet:

  • glasögon
  • hörapparater
  • tandproteser
  • stödförband, stödkorsetter
  • benproteser, ledproteser och konstgjorda organ.

En förutsättning för ersättning är att föremålet går sönder i samband med ett skadefall som ska ersättas, vilket innebär att olycksfallet ska orsaka en skada eller en sjukdom.

Till den skadade ersätts dessutom kläder och ringar som söndrats i samband med sjukvården. Förutsättningen för ersättning är att saken nämns i läkarutlåtandet.

Andra sakskador ersätts inte. Detta innebär att till exempel kläder, en mobiltelefon, en cykel eller cykelhjälm som gått sönder i samband med ett olycksfall i arbetet inte ersätts.

Ersättning för sakskador ska sökas separat genom att lämna in en utredning till försäkringsbolaget om de kostnader som orsakats. Ersättning ska sökas inom ett år från det att kostnaderna uppkom.

13.6.2017

Försäkring för olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar
Information och publikationer
Olycksfallsförsäkringscentralen
;