Kuva -

Rehabiliteringsersättningar

Från arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringen ersätts rehabilitering till en skadad när hans eller hennes arbets- eller funktionsförmåga är nedsatt eller inkomstmöjligheterna har försämrats på grund av skadan eller om det är sannolikt att den skadades arbets- eller funktionsförmåga eller inkomstmöjligheter senare kan försämras väsentligt på grund av skadan.

Mer information om rehabilitering finns också att få på webbplatsen för Försäkringsbranschens Rehabilitering rf.

Ersättning

Från arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringen betalas som yrkesinriktad rehabilitering ersättning för skäliga kostnader för åtgärder som hjälper den skadade att fortsätta i sitt tidigare arbete eller yrke eller att övergå till ett nytt arbete eller yrke som kan ge den skadade en huvudsaklig försörjning.

Åtgärder inom yrkesinriktad rehabilitering är:

  • undersökningar för att utreda rehabiliteringsbehovet och rehabiliteringsmöjligheterna
  • arbets- och utbildningsprövning
  • arbetsträning
  • utbildning för ett arbete eller ett yrke som lämpar sig för den skadade
  • stöd för närings- eller yrkesutövning eller räntefritt lån för att skaffa arbetsredskap och arbetsmaskiner och för att grunda eller omforma ett eget företag
  • hjälpmedel och anordningar samt med dem jämställbara konstruktioner som den skadade behöver för att klara av sina arbetsuppgifter
  • stöd eller räntefritt lån för att skaffa ett fortskaffningsmedel för resor mellan bostaden och arbetsplatsen, om behovet av fortskaffningsmedel följer av att funktionsnedsättningen begränsar möjligheterna att använda kollektiva trafikmedel.

Till en skadad som studerar till ett nytt arbete eller yrke ersätts kostnader för studier och studiematerial. Föreskrifter om dem finns i statsrådets förordning (1467/2015).

Anvisning om ersättningsförfarandet för yrkesinriktad rehabilitering (på finska) (Anvisning av Tako)

Mer information om rehabilitering finns också att få på webbplatsen för Försäkringsbranschens Rehabilitering rf.

Från arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringen betalas en normersättning för merkostnaderna för serviceboende. Om serviceboendet orsakar kostnader som överskrider detta, ersätts de inte.

Ersättningen för merkostnader för serviceboende betalas till den kommun som ordnat serviceboendet under förutsättning att kommunen fattat beslut om serviceboendet. Till den skadade betalas vårdbidrag för kostnader som orsakas av behov av utomstående hjälp. Vårdbidraget bestäms utifrån skadans svårighetsgrad.

Eurobeloppet för serviceboende

Från arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringen kan ersättas hjälpmedel när hjälpmedlet på grund av skadan eller sjukdomen är nödvändigt för att en svårt skadad ska klara av normala dagliga aktiviteter hemma eller på fritiden. Sådana hjälpmedel kan vara till exempel ändringar och tilläggsanordningar i bilen samt hjälpmedel för grenspecifik utrustning som används i fritidsaktiviteter.  

För att trygga att en person som skadats svårt i ett olycksfall i arbetet kan bo självständigt kan det vara nödvändigt att göra ändringar i personens bostad. Sådana ändringar är till exempel att göra dörröppningar bredare och göra ändringar i köket och tvättrummet.

Från arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringen betalas ersättning till en svårt skadad för ändringar i bostaden som är nödvändiga på grund av skadan och de funktionsnedsättningar som skadan medför. Normala renoveringsåtgärder som gäller boendets nivå ersätts inte, utan behovet av ändringar ska orsakas av ett skadefall som ska ersättas och av begränsningar i funktionsförmågan som orsakas av skadan.

En anvisning för ersättningsförfarandet för rehabilitering av funktionsförmågan publiceras i januari 2016.

Mer information om rehabilitering finns också att få på webbplatsen för Försäkringsbranschens Rehabilitering rf.

Personer som har en svår syn-, hörsel- eller talskada behöver assistans av en tolk. Tolkningstjänster ordnas bland annat av Folkpensionsanstalten på det sätt som föreskrivs i lagen om tolkningstjänst för handikappade personer (133/2010).

Från arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringen betalas ersättning högst till det antal som Folkpensionsanstalten ordnar med stöd av lagen om tolkningstjänst för handikappade personer

Anpassningsträning består av handledning och träning av den skadade och den skadades närmaste anhöriga i den livssituation som råder efter att skadan uppkommit. Kurser ordnas av organisationer för handikappade och rehabiliteringsinrättningar.

Kurser för anpassningsträning kan ersättas från arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringen från fall till fall.

Om det är nödvändigt att en anhörig till den skadade deltar i anpassningsträningen, ersätts den anhörigas nödvändiga rese- och boendekostnader samt personens eventuella inkomstbortfall. Den skadades anpassningsträning ersätts som sjukvård.


Rese- och inkvarteringskostnader vid rehabilitering

Från arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringen ersätts nödvändiga rese- och inkvarteringskostnader som beror på rehabilitering.

Resekostnader ersätts i regel enligt kostnaderna för användning av kollektiva trafikmedel.

Vid resa med privatbil får den skadade i ersättning för resekostnader hälften av den skattefria kilometerersättning som Skatteförvaltningen årligen fastställer.

Ersättningsbara inkvarteringskostnader kan uppkomma exempelvis när den skadade på grund av långt avstånd är tvungen att resa till den ort där rehabiliteringen ges redan kvällen innan.

Om en följeslagare är nödvändig på grund av den skadades hälsotillstånd, ersätts även följeslagarens nödvändiga rese- och inkvarteringskostnader. Nödvändiga resekostnader ersätts också till en anhörig som deltar i anpassningsträning.

Mer ingående föreskrifter om ersättning av resekostnader som anknyter till studier som ersätts som yrkesinriktad rehabilitering finns i statsrådets förordning (1467/2015).

Även i ersättningarna för sjukvård ingår ersättningar för rese- och inkvarteringskostnader.

Ersättning för rese- och inkvarteringskostnader ska sökas separat genom att lämna in en utredning till försäkringsbolaget om de kostnader som orsakats. Ersättning ska sökas inom ett år från det att kostnaderna uppkom.

13.6.2017

Försäkring för olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar
Information och publikationer
Olycksfallsförsäkringscentralen
;