Kuva -


Tillbaka

Undersökningskostnader och ersättning för lön under undersökningstid

Ett försäkringsbolag ska anskaffa all utredning som behövs för att avgöra ett ersättningsärende. Därför ersätts undersökningskostnader från arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringen även om undersökningen visar att det inte är fråga om en skada som orsakats av ett olycksfall i arbetet eller en yrkessjukdom.

Vid olycksfall i arbetet görs undersökningar för att utreda huruvida det finns ett orsakssamband mellan skadan och olycksfallet. Vid misstanke om yrkessjukdom utreds i sin tur huruvida sjukdomen är arbetsrelaterad till exempel genom undersökningar vid Arbetshälsoinstitutet.

Lönebortfallet till följd av undersökningarna ersätts om det inte är fråga om ett olycksfall i arbetet eller en yrkessjukdom. Ersättning betalas för högst sju dagar.

Ersättning för lön under undersökningstid ska sökas separat genom att lämna en utredning om lönebortfallet till försäkringsbolaget. Ersättning ska sökas inom ett år från det att kostnaderna uppkom.

Tillbaka

12.6.2017

Försäkring för olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar
Information och publikationer
Olycksfallsförsäkringscentralen
;