Kuva -


Tillbaka

Sjukvård och medicinsk rehabilitering

Från arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringen ersätts som sjukvård:

  1. sjukvård som ges eller ordineras av läkare
  2. läkemedel och förbandsmaterial som ordineras av läkare
  3. medicinsk rehabilitering som ges som sjukvård.

I medicinsk rehabilitering som ges som sjukvård ingår:

  1. rådgivning och handledning som hänför sig till rehabilitering
  2. bedömning av funktions- och arbetsförmågan och rehabiliteringsbehovet
  3. rehabiliteringsundersökning för att utreda patientens rehabiliteringsmöjligheter
  4. terapier som syftar till att förbättra och upprätthålla funktionsförmågan och andra behövliga rehabiliteringsfrämjande åtgärder
  5. hjälpmedel för medicinsk rehabilitering
  6. anpassningsträning
  7. rehabiliteringsperioder inom sluten vård eller öppen vård.

En förutsättning för att sjukvården ska kunna ersättas att sjukvården är nödvändig på grund av skada eller sjukdom och att den getts under undvikande av onödiga kostnader.

Det första läkarbesöket och andra enskilda läkarbesök och mindre behandlingar som utförs i anslutning till dem (röntgenundersökning, gipsning) ersätts till den skadade utan betalningsförbindelse och den skadade kan uppsöka vård i en offentlig eller privat vårdenhet.

För behandlingar som kostar över 310 euro (t.ex. magnetundersökning, endoskopi, operativ behandling) ska den skadade ha en betalningsförbindelse, om behandlingen ges i en privat vårdenhet. Om en sådan behandling ges i en offentlig vårdenhet sörjer vårdenheten för att göra en anmälan till försäkringsbolaget. Till den skadade ersätts den klientavgift som tagits ut av honom eller henne, om behandlingen är sjukvård som ska ersättas i enlighet med lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar.

I fråga om behandlingar som avses ovan har försäkringsbolaget rätt att hänvisa den skadade till vård till en annan vårdenhet, t.ex. till sin avtalspartner. Då ersätts vården till den skadade i enlighet med den betalningsförbindelse som försäkringsbolaget gett. Trots försäkringsbolagets rätt att hänvisa den skadade till en vårdenhet har den skadade alltid rätt att få vård i en offentlig vårdenhet. Då ersätts den klientavgift som tagits ut av den skadade.

Som hjälpmedel för medicinsk rehabilitering ersätts ett instrument, en apparat, en förbrukningsartikel, ett program eller någon annan liknande lösning av sedvanlig standard som stöder, upprätthåller eller förbättrar den skadades arbetsförmåga eller funktionsförmåga i dagliga aktiviteter eller förebygger att arbetsförmågan eller funktionsförmågan försämras. Hjälpmedel för medicinsk rehabilitering som ersätts är till exempel kryckor, rullstolar, ortoser och proteser.

Från arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringen ersätts utöver medicinsk rehabilitering även annan rehabilitering, till exempel sådana hjälpmedel för dagliga aktiviteter som inte är hjälpmedel för medicinsk rehabilitering.

Den skadade får ersättning för läkemedelskostnaderna genom att lämna en ansökan om läkemedel som den skadade betalat till försäkringsbolaget senast inom ett år. Försäkringsbolaget kan dock ge den skadade en betalningsförbindelse för läkemedel för behandling av olycksfall i arbetet eller yrkessjukdom som ersätts.

Till en vårdenhet inom den offentliga sektorn erläggs under vissa förutsättningar en fullkostnadsavgift som täcker de faktiska kostnaderna för produktionen av sjukvården. Läs mer om fullkostnadsavgiften (TÄKY)

Tillbaka

12.6.2017

Försäkring för olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar
Information och publikationer
Olycksfallsförsäkringscentralen
;