Kuva -

Olycksfall i arbete

Begreppet olycksfall i arbetet har tre delar:

  • olycksfallet
  • följden, dvs. skadan, som har ett orsakssamband med olycksfallet
  • omständigheterna under vilka olycksfallet inträffade

Definitionen av ett olycksfall

Med olycksfall avses en plötslig, oförutsedd händelse som orsakas av en yttre faktor och leder till en skada eller en sjukdom hos en arbetstagare.

* Yttre faktor avser en av den skadade oberoende omständighet som orsakar skadefallet, till exempel halka på gatan, en grop i vägen, ett föremål som välter, ett skarpt föremål som träffar handen. Även en syra, ett virus eller en bakterie kan vara en yttre faktor.

* Plötslighet innebär att händelsen sker tvärt och snabbt (t.ex. fall omkull, fall från höjd, kollision). Det är fråga om en händelse med kort varaktighet.

* Oförutsedd innebär att händelsen är oberoende av arbetstagarens vilja, dvs. den är överraskande och omöjlig att se på förhand. Om arbetstagaren orsakar sig själv en skada med avsikt är det inte fråga om ett olycksfall.

Utöver det egentliga olycksfallet ska även vissa skador och sjukdomar som uppkommit under en kort tid anses vara orsakade av ett olycksfall även om det krav på plötslighet som beskrivs ovan inte skulle uppfyllas. En förutsättning för ersättning är att exponeringen har skett tidigast ett dygn innan skadan visade sig eller sjukdomen debuterade och att det inte är fråga om en yrkessjukdom. Sådana skador och sjukdomar är:

  • skavsår orsakat av friktion
  • skada eller sjukdom orsakad av kontakt med frätande ämnen
  • skada eller sjukdom till följd av inandning av gas, ånga eller imma
  • köldskada, hypotermi, brännskada och värmesjuka som orsakats av värmeförhållanden som avviker från det normala
  • skada eller sjukdom orsakad av strålning
  • skada eller sjukdom orsakad av betydande variation i fysikaliskt tryck

Ömhet orsakad av arbetsrörelse

På samma sätt som ett olycksfall ersätts ömhet i muskler eller senor, även om en klar yttre faktor inte kan påvisas. En förutsättning för ersättning är att ömheten uppkommit när arbetstagaren utfört enskilda påfrestande arbetsrörelser.

Ömhet i muskler eller senor ersätts endast under vissa förhållanden, dvs. i arbete och motionsidrott.

Ersättning betalas i högst sex veckor räknat från tidpunkten när ömheten uppstod. Ersättning betalas inte om ömheten beror på symtom av en skada eller debut av en sjukdom som arbetstagaren haft redan tidigare eller på symtom i anslutning till en arbetsprestation.

Misshandel

Som olycksfall betraktas också misshandel och en annan avsiktlig gärning som utförs av en annan person. Ersättningsbarheten påverkas dock av orsaken till misshandeln.

Om orsaken till misshandeln är en arbetsuppgift som sköts av den skadade, ersätts misshandeln under alla omständigheter som olycksfall i arbetet, även när gärningen skett på fritiden.

Om orsaken till misshandeln är en omständighet som har samband med den skadades familjerelationer eller privatliv i övrigt, ersätts misshandeln inte alls som olycksfall i arbetet.

Om orsaken till misshandeln inte klarläggs eller om det inte är möjligt att påvisa att misshandeln förorsakas av en arbetsuppgift eller har samband med privatlivet, ersätts den endast under särskilda omständigheter som nämns i lagen. Dessa omständigheter är i arbetet, i det område där arbetet utförs, på resa mellan bostaden och arbetsplatsen samt i utbildning.

Följd och orsakssamband

Som en följd av ett olycksfall i arbetet ersätts skada eller sjukdom eller dödsfall som de orsakat.

Det ska finnas ett orsakssamband mellan den skada eller sjukdom som ersätts och olycksfallet i arbetet.

I de flesta fallen är orsakssambandet ostridigt, men ibland kräver bedömningen av huruvida det finns ett orsakssamband att man utför sannolikhetsprövning. Då bedöms till exempel huruvida olycksfallet haft tillräcklig styrka och en lämplig mekanism för orsaka den aktuella skadan eller sjukdomen. Prövningen av orsakssambandet bygger på medicinsk kunskap om och erfarenhet av mekanismerna för uppkomsten av skador och sjukdomar.

Med medicinska metoder är det rätt sällan möjligt att konstatera orsakssamband med fullkomlig säkerhet. För skador som orsakats av olycksfall räcker det med ett sannolikt medicinskt orsakssamband mellan olycksfallet och skadan. De omständigheter som talar för ett orsakssamband ska väga mer än de omständigheter som talar mot ett orsakssamband. Enbart en medicinsk möjlighet att en viss skada orsakats av ett olycksfall är inte en tillräcklig grund för ersättning.

I lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar finns dessutom två bestämmelser som reglerar villkoren för ersättningsbarheten av en viss följd. Den första bestämmelsen gäller väsentligt förvärrande av en tidigare skada eller sjukdom till följd av olycksfallet. Den andra bestämmelsen gäller ersättning av vissa psykiska chockreaktioner.

Omständigheter

Det tredje elementet i definitionen av olycksfall i arbetet är de omständigheter under vilka ett olycksfall som inträffat ersätts:

Ett olycksfall anses ha inträffat i arbetet om olycksfallet skett i samband med arbete. Arbetstagarens egna arbetsuppgifter och sätten för utförande av dem definierar innehållet av detta. En arbetsuppgift kan vara till exempel arbete med en maskin, installationsarbete eller deltagande i ett möte. Lagen ställer inga krav på tidpunkten eller platsen där arbetet utförs. Den plats där arbetet utförs kan vara permanent eller varierande och arbete kan utföras hemma eller på distans. Även i detta fall ersätts ett olycksfall som skett i samband med att arbete utförs.

Med arbete jämställs skötseln av uppdrag som förtroendeman, arbetarskyddsfullmäktig eller någon annan personalrepresentant, när uppdraget grundar sig på lag eller kollektivavtal, skötsel av arbetsgivarärenden samt resande som följer av arbetsuppgiften. I resorna ingår även mindre avvikelser från färdrutten till följd av barndagvård eller besök i en matvaruaffär eller av någon annan med dem jämställbar orsak.

Ett olycksfall som i något annat sammanhang än i samband med arbetet inträffat på ett område som hör till den plats där arbetet utförs ersätts som ett olycksfall i arbetet, om det har inträffat i verksamhet som vanligen hänför sig till vistelse på den plats där arbetet utförs. Platsen där arbetet utförs är en plats där personen utför sin arbetsuppgift, till exempel en permanent arbetsplats, en installationsplats eller en mötesplats. Ett område som hör till den plats där arbetet utförs omfattar det område där arbetstagaren rör sig på grund av sysslor som anknyter till utförandet av arbetet, till exempel lokaler för mat- och rekreationspauser samt omklädningsrum och tvättrum.

Sedvanlig verksamhet som hänför sig till vistelse på den plats där arbetet utförs är exempelvis intag av måltider, pausgymnastik, utbildning eller rekreation.

Om arbetstagaren utför arbete på en plats som han eller hon valt själv eller hemma hos sig, finns inte skydd för platsen för utförandet av arbetet.

Ett olycksfall under en resa mellan bostaden och arbetsplatsen ersätts som ett olycksfall i arbetet när det har inträffat i verksamhet som vanligen hänför sig till resan och resan är en sedvanlig resa som beror på arbetstagarens arbete.

Bostaden kan vara arbetstagarens ordinarie bostad, tillfälliga bostad eller fritidsbostad. Med arbetsplatsen avses den arbetslokal som arbetsgivaren anvisat och där arbetstagaren förutom tillfälliga undantag arbetar (fast plats där arbetet utförs).

I resan mellan bostaden och arbetsplatsen ingår också mindre avvikelser från färdrutten till följd av barndagvård eller besök i en matvaruaffär eller av någon annan med dem jämställbar orsak.

Om arbetstagaren utför arbete på en plats som han eller hon valt själv eller hemma hos sig, finns inte skydd för resan mellan bostaden och arbetsplatsen.

Ett olycksfall som inträffat utanför ett område som hör till den plats där arbetet utförs ersätts som ett olycksfall i arbetet när det har inträffat i verksamhet som vanligen hänför sig till en mat- och rekreationspaus. Pausen ska vara en sedvanlig mat- eller rekreationspaus som beror på arbete och pausen ska tillbringas i närheten av ett område som hör till den plats där arbetet utförs. Platsen där arbetet utförs är den plats där en arbetsuppgift utförs vid den aktuella tidpunkten. Med närhet avses en plats som arbetstagaren hinner besöka under den tid som reserverats för mat- eller rekreationspausen inklusive resorna.

Sedvanlig verksamhet under mat- och rekreationspaus är exempelvis att arbetstagaren äter en måltid, köper mat eller tar en promenad.

Om arbetstagaren utför arbete på en plats som han eller hon valt själv eller hemma hos sig, finns inte skydd för mat- och rekreationspaus.

Olycksfall i ett utbildningsevenemang utanför ett område som hör till den plats där arbetet utförs ersätts som ett olycksfall i arbetet om utbildningsevenemanget ordnas av arbetsgivaren eller arbetsgivaren har godkänt att arbetstagaren deltar i det och olycksfallet inträffar i verksamhet som hänför sig till utbildningsevenemanget. Till evenemanget hör också resan från bostaden eller platsen där arbetet utförs till utbildningsevenemanget och tillbaka. Om utbildningsevenemanget hålls på platsen där arbetet utförs, behandlas ett olycksfall som inträffat under evenemanget som ett olycksfall på ett område som hör till den plats där arbetet utförs.

Utbildningen ska vara arbetsrelaterad. Arbetsgivarens uttryckliga godkännande förutsätts inte om man på arbetsplatsen har som förfarande att arbetstagaren själv kan fatta beslut om sitt deltagande i arbetsrelaterade utbildningar.

Utgångspunkten för bedömningen av verksamhet som hänför sig till evenemanget är evenemangets program och vad ett evenemang av denna typ i allmänhet omfattar.

Olycksfall i ett rekreationsevenemang utanför ett område som hör till den plats där arbetet utförs ersätts som ett olycksfall i arbetet om rekreationsevenemanget ordnas av arbetsgivaren eller om arbetsgivaren har godkänt att arbetstagaren deltar i det och olycksfallet inträffar i verksamhet som hänför sig till rekreationsevenemanget. Till evenemanget hör också resan från bostaden eller platsen där arbetet utförs till rekreationsevenemanget och tillbaka.

Rekreationsevenemanget ska vara arbetsrelaterat och ordnat eller godkänt av arbetsgivaren. Betalning av lön eller evenemangets tidpunkt har ingen betydelse.

Utgångspunkten för bedömningen av verksamhet som hänför sig till evenemanget är evenemangets program och vad ett evenemang av denna typ i allmänhet omfattar.

Olycksfall i verksamhet för att upprätthålla arbetsförmågan ersätts som olycksfall i arbetet om arbetsgivaren ordnat verksamheten för att upprätthålla arbetsförmågan utifrån lagen om företagshälsovård och tillsammans med företagshälsovården. Även resan från bostaden eller platsen där arbetet utförs till utbildningsevenemanget och tillbaka omfattas av skyddet.  

...när orsaken till besöket är ett skadefall eller misstanke om skadefall

Olycksfall vid besök på en mottagning inom hälso- och sjukvården ersätts som olycksfall i arbetet om orsaken till besöket är en skada eller sjukdom som orsakats av olycksfall i arbetet eller misstanke om en sådan skada eller sjukdom.

...när orsaken till besöket är akut insjuknande under arbetsdagen, företagshälsovård på grundval av lagen om företagshälsovård, en förpliktelse på grund av arbetet eller ett förordnande av arbetsgivaren

Om arbetstagaren insjuknar akut under arbetsdagen och omedelbart uppsöker läkare på grund av detta, ersätts ett olycksfall som inträffat under ett sådant besök som olycksfall i arbetet. Även ett olycksfall som inträffat under resan ersätts. Arbetstagaren kan resa under arbetsdagen till läkare från den fasta platsen där arbetet utförs, en annan plats där arbetet utförs eller från distansarbete.

På motsvarande sätt omfattar skyddet även besök som gäller företagshälsovård som arbetsgivaren är skyldig att ordna på grundval av lagen om företagshälsovård, någon annan förpliktelse på grund av arbetet eller förordnande av arbetsgivaren. Om arbetsgivaren ordnat en mer omfattande företagshälsovård än den som lagen om företagshälsovård förutsätter, gäller skyddet inte dessa övriga besök.

Patientskada som inträffat under ett besök på mottagningen ersätts inte.

Olycksfall som inträffat under motionsidrott ersätts som ett olycksfall i arbetet när syftet med motionsidrotten har varit att särskilda föreskrifter för arbetstagarens fysiska kondition ska iakttas. Dessutom förutsätts att arbetsgivaren godkänt motionsidrotten och att motionsidrotten sker på arbetstagarens arbetstid. 

Särskilda föreskrifter har utfärdats bland annat för soldat-, polis- och brandmansarbete. Skyddet gäller motionsidrotten och sedvanlig verksamhet som hänför sig till den, till exempel omklädning, tvätt och resor. 

Om arbetstagaren på grund av sitt arbete är inkvarterad under förhållanden som utgör en exceptionell olycksfallsrisk, ersätts olycksfallet som olycksfall i arbetet om olycksfallet har berott på en orsak som har samband med dessa förhållanden.

Exceptionell olycksfallsrisk kan orsakas till exempel av en jordbävning eller av att man vistas i en krigszon. Endast olycksfall som skett under inkvartering ersätts, och med detta avses i princip vistelse i hotellrummet. Skyddet gäller inte till exempel på fritiden utanför hotellet.

12.6.2017

Försäkring för olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar
Information och publikationer
Olycksfallsförsäkringscentralen
;