Kuva -

Yrkkessjukdom

Med yrkessjukdom avses en sjukdom som sannolikt huvudsakligen orsakats av en

  • fysikalisk,
  • kemisk eller
  • biologisk

faktor i arbete. Sjukdomar som orsakats av en psykisk faktor kan inte ersättas som yrkessjukdom.

Yrkessjukdomen ersätts av det försäkringsbolag där arbetsgivarens arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring var när yrkessjukdomen debuterade. Om den skadade inte längre är i det arbete som kan ha orsakat yrkessjukdomen när sjukdomen debuterar, fastställs ersättningsskyldigheten utifrån det arbete i vilket exponeringen i huvudsak skett.

I förordningen över yrkessjukdomar finns en förteckning över de vanligaste sjukdomarna som ska betraktas som yrkessjukdomar samt över faktorer som orsakar dem, dvs. om agenser. Förteckningen är inte uttömmande eller begränsande, utan en sjukdom kan ersättas som yrkessjukdom även om den inte nämns i förordningen, om sjukdomens orsakssamband med en agens som definieras i lagen kan påvisas med tillräcklig sannolikhet.

De vanligaste yrkessjukdomarna är bullerskador, luftvägsallergier, hudsjukdomar, asbestsjukdomar och belastningsskador i övre extremiteterna. Arbetshälsoinstitutet publicerar årligen statistik om ersatta yrkessjukdomar och sjukdomar som misstänks vara yrkessjukdomar.

Arbetshälsoinstitutets webbplats

12.6.2017

Försäkring för olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar
Information och publikationer
Olycksfallsförsäkringscentralen
;