Kuva -

Försäkring före år 2016

Gäller försäkring före år 2016

Den lagstadgade olycksfallsförsäkringen har två grundläggande utgångspunkter:

 • arbetstagarens rätt att enligt lagen om olycksfallsförsäkring få ersättning för förluster som orsakats av olycksfall i arbetet och yrkessjukdom samt
 • arbetsgivarens skyldighet att försäkra sina arbetstagare genom att teckna försäkring i ett försäkringsbolag efter eget val.

I detta avsnitt redogörs för vem som omfattas av den lagstadgade olycksfallsförsäkringen, för försäkringsskyldigheten, för hur man tecknar en försäkring och försäkringens giltighetstid samt för hur försäkringspremien fastställs.

Vem omfattas av försäkringen?

Lagstadgad olycksfallsförsäkring har stadgats som en trygghet för arbetstagare och tjänstemän. Berättigade till ersättningar från den lagstadgade olycksfallsförsäkringen är utöver arbetstagare och tjänstemän numera även lantbruksföretagare samt särskilda grupper såsom exempelvis elever och studerande i arbetspraktik, familjevårdare, närståendevårdare, konstnärer och forskare med stipendium, personer som deltar i arbetskraftspolitisk vuxenutbildning samt personer som intagits i särskilda straff-, service- och vårdanstalter.

Personer i arbets- och tjänsteförhållande

Enligt huvudregeln är alla personer som utför arbete i arbetsförhållande berättigade till det skydd som den lagstadgade olycksfallsförsäkringen ger. Med arbetsförhållande avses att en arbetstagare har kommit överens om att mot vederlag utföra ett arbete åt en annan, det vill säga åt en arbetsgivare under dennes ledning och uppsikt. Med vederlag avses penninglön och andra förmåner som har ett ekonomiskt värde. På samma sätt omfattas också personer i tjänsteförhållande av den lagstadgade olycksfallsförsäkringen.

Följande personer i arbetsförhållande omfattas emellertid inte av den lagstadgade olycksfallsförsäkringen:

 • En familjemedlem som stadigvarande bor i samma hushåll med arbetsgivaren har inte rätt till olycksfallsersättning, även om familjemedlemmen skulle utföra arbete åt arbetsgivaren och få lön för sitt arbete. Såsom familjemedlem betraktas här make och maka samt barn och förälder eller make och maka till dessa. För dessa kan dock tecknas en frivillig olycksfallsförsäkring enligt lagen om olycksfallsförsäkring. Däremot hör syskon och sambo som bor i samma hushåll till den lagstadgade olycksfallsförsäkringen såsom även andra arbetstagare.
 • Lagen om olycksfallsförsäkring tillämpas inte på professionella idrottsutövare, fastän de står i arbetsförhållande, utan för dem finns en egen speciallag (lagen om olycksfalls- och pensionsskydd för idrottsutövare 276/2009).

Delägare i bolag

Delägare i aktiebolag, kommanditbolag och öppet bolag, vilka står i arbetsförhållande till bolaget, omfattas av den lagstadgade olycksfallsförsäkringen. Majoritetsägare i ledande ställning omfattas emellertid inte av den lagstadgade olycksfallsförsäkringen, eftersom de inte står i arbetsförhållande till bolaget.

Ledande ställning i ett bolag har en tjänsteman som dagligen använder sin bestämmanderätt i bolaget och vars titel och uppgifter motsvarar denna bestämmanderätt. I ledande ställning i ett aktiebolag är exempelvis verkställande direktören. Ansvarig bolagsman i kommanditbolag och bolagsman i öppet bolag anses alltid vara i ledande ställning.

Majoritetsägare i ett aktiebolag är en aktieägare som antingen ensam eller tillsammans med sina familjemedlemmar innehar mer än hälften av bolagets aktiekapital. I ett kommanditbolag är en majoritetsägare en ansvarig bolagsman som antingen ensam eller tillsammans med sina familjemedlemmar innehar över hälften av bolagsandelarna eller bestämmanderätten och i ett öppet bolag en bolagsman som antingen ensam eller tillsammans med sina familjemedlemmar innehar över hälften av bolagsandelarna eller bestämmanderätten. För alla dessa kan emellertid tecknas en frivillig olycksfallsförsäkring enligt lagen om olycksfallsförsäkring.

Företagare omfattas inte av den lagstadgade olycksfallsförsäkringen, eftersom de inte utför arbete i arbetsförhållande. För företagare föreskrivs inte heller om någon egen obligatorisk olycksfallsförsäkring. Företagare kan emellertid teckna en frivillig olycksfallsförsäkring enligt lagen om olycksfallsförsäkring åt sig själva, i vilken ersättningsförmånerna i regel bestäms såsom i den lagstadgade olycksfallsförsäkringen.
Den frivilliga olycksfallsförsäkringen kan förutom arbetstiden också täcka fritiden.

Lantbruksföretagare

Lantbruksföretagare omfattas av den lagstadgade olycksfallsförsäkringen i enlighet med lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare. Ersättningsförmånerna bestäms enligt lagen om olycksfallsförsäkring och de är således desamma som för arbetstagare. Olycksfallsförsäkringen för lantbruksföretagare är obligatorisk för alla som har en obligatorisk LFöPL-pensionsförsäkring. Andra som utför lantbruksföretagararbete kan teckna en frivillig arbetsolycksfallsförsäkring. Lantbruksföretagarnas olycksfallsförsäkringar sköts av Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt.

Stipendiemottagare

Konstnärer och forskare med stipendium började omfattas av den lagstadgade olycksfallsförsäkringen från 1.1.2009. Lagstadgade försäkringar för stipendiemottagare sköts av Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt.

Studerande och skolelever

Elever i årskurs 7–9 i den grundläggande utbildningen, gymnasieelever och studerande i utbildning som leder till examen omfattas av olycksfalls- och yrkessjukdomsskyddet med stöd av en speciallag. Studeranden som omfattas av detta skydd definieras noggrannare i lagen om ersättning för skada och sjukdom som har uppkommit under studierelaterade förhållanden som är jämställbara med arbete (1318/2002). Olycksfallsskyddet för skolelever och studerande ersätter endast olycksfall som inträffar vid praktiska övningar samt olycksfall som föranletts av förhållanden som är utmärkande för ifrågavarande undervisningsform. Läroanstalten är en försäkringstagare som är jämförbar med en arbetsgivare.

Personer som deltar i arbetskraftspolitisk vuxenutbildning

Personer som deltar i arbetskraftspolitisk vuxenutbildning är berättigade till lagstadgat olycksfallsförsäkringsskydd med stöd av lagen om olycksfallsförsäkring. Utbildningsarrangören är en försäkringstagare som kan jämställas med en arbetsgivare.

Familjevårdare enligt familjevårdarlagen

Familjevårdare enligt familjevårdarlagen är berättigade till lagstadgat olycksfallsförsäkringsskydd med stöd av lagen om olycksfallsförsäkring. Kommunen är en försäkringstagare som kan jämställas med en arbetsgivare.

Personer som deltar i arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte

Kommunen ska ordna en försäkring enligt 57 § 1 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring i händelse av olycksfall i arbetsverksamhet som utförs i rehabiliteringssyfte (lagen om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte 189/2011).

Närståendevårdare

Kommunen ska teckna en försäkring enligt 57 § 1 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för närståendevårdare (lagen om stöd för närståendevård).

Personer som deltar i arbetsverksamhet för handikappade

Den som anordnar arbetsverksamhet för handikappade är skyldig att teckna en försäkring enligt 57 § 1 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för en person som deltar i arbetsverksamheten (27 e § 3 mom. i socialvårdslagen).

Särskilda grupper som får ersättning ur statliga medel

Ersättning för arbetsolycksfall eller därmed jämförbara olycksfall utbetalas ur statliga medel med stöd av flera olika lagar under de förhållanden som fastställs i lagarna. Ersättningarna fastställs med stöd av lagen om olycksfallsförsäkring. Ersättningar utbetalas av Statskontoret.


Lag om olycksdall i militärtjänst 1211/1990
 • beväringar
 • de som deltar i repetitionsövningar
 • kvinnor i frivillig militärjtänst
 • civiltjänstgörare
 • de som ultbildas för militär tjänst
 • de som deltar i det frivilliga försvarsarbetet: lag om frivilligt försvar 556/2007 (endast få försvarsmakten har beställt utbildningen)

Räddningslag 379/2011
 • de som vidgatit räddningsåtgärder på eget initiativ
 • de som hör till en avtalsbrandkår eller annan sammanslutning som har ingått avtal, men inte står i anställningsförhållande
 • de som förordnatts att bistå vid räddningsverksamhet
 • de som frivilligt har deltagit räddningsverksamhet
 • de som förordnats att delta i befolkningsskyddsutbildning

Sjöräddningslag 1145/2001
 • de som deltar eller fått order om att delta vid en uppgift inom sjöräddningsjänsten
 • de som deltar i en uppgift inom sjöräddingstjänsten i egenskap av medlem i en frivillig förening eller någon annan sammanslutning

Beredskapslag 1080/1991
 • de som utför vissa arbeten som statsrådets förordnat

Polislagen 493/1995
 • den som på begäran av en polisman bistår denne i ett uppdrag
 • den som frivilligt biträder en polisman

Lag om olycksfallsersättning i vissa fall åt den som lämnat bistånd vid fullgörandet av tjänsteåliggande 625/1967
 • den som bistår polisman, gränsbevakningsman eller tullman, tjänsteman i fångvårdsuppgifter eller fångförare

Lag om skadestånd för olycksfall åt personer som intagits i särskilda straff-, underhålls- och vårdanstalter 894/1946
 • straffångar
 • de som vårdas på ett statligt mentalsjukhus eller i annan anstalt
 • de som frårordnats till eller placerats i arbete utom anstalten
 • de som utan lön utför arbete eller uppgifter som hört till övervakningsstraff, samhällsjänst eller ungdomsstraff
 • de som utför uppgifter eller fullföljer program som ingår i övervakning av villkorlig frihet

Tingsrättslag 581/1993
 • nämndemän

Lag om främjande av integration 1386/2010
 • invandrare som får integrationsstöd i form av arbetsmarknadsstöd

Lag om mottagande av personer som söker internationellt skydd 746/2011
 • asylsökande och andra personer som söker eller får internationellt skydd

Lag om offentlig arbetskraftsservice 916/2012

Arbetssökande eller annan kund hos arbetskraftsmyndigheterna som deltar i:
 • arbets- och/eller utbildningsprövning
 • arbetsprövning, arbetslivsträning och arbetspraktik på en arbetsplats
 • ett orienteringsbesök vid en yrkesläroanstalt
 • arbetssökningsträning
 • arbetsträning

12.6.2017

Försäkring för olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar
Information och publikationer
Olycksfallsförsäkringscentralen
;