Kuva -

Försäkringspremie

Gäller försäkring före år 2016

I Finland sköts den lagstadgade olycksfallsförsäkringen av privata försäkringsbolag (13 st.) samt av Statskontoret (statliga arbetstagare) och Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA (lantbruksföretagare).

Här behandlas endast försäkringsbolagens försäkringspremier, om vilka regleras i 35, 35 a–35 g § i lagen om olycksfallsförsäkring.

Prissättningen av försäkringspremierna har i och med EU sedan ingången av år 1999 grundat sig på fri konkurrens med beaktande av bestämmelserna om försäkringspremien i lagen om olycksfallsförsäkring. Försäkringsbolagen konkurrerar således sinsemellan och försäkringspremiens nivå är beroende av bolag. Större försäkringstagare konkurrenssätter ofta sin försäkring, varvid de förutom försäkringspremiens nivå även jämför de tjänster som försäkringsbolaget tillhandahåller samt de offererade tariffsystemens lämplighet och funktion.

Regleringen av premien har ytterligare upplösts genom en ändring av lagen om olycksfallsförsäkring som trädde i kraft 1.1.2012 och som minskade den återstående detaljerade regleringen. Gällande reglering av premierna grundar sig på de centrala lagstadgade principerna som gäller försäkringspremien samt å andra sidan på den offentliga tillsyn som ankommer på Finansinspektionen. Försäkringsbolagen ska därtill ha av bolagets styrelse godkända kalkyleringsgrunder (premiegrunder) för försäkringspremien, av vilka det bestäms hur försäkringspremierna beräknas och på vilket sätt de tillämpas. Premiegrunderna ska tillämpas på samma sätt på alla försäkringstagare.

De centrala principer som regleras avseende fastställandet av försäkringspremien (35 § i lagen om olycksfallsförsäkring) är principen om att försäkringspremierna ska motsvara risken och kostnaderna, skälighets- och soliditetsprincipen, jämlik behandling av försäkringstagarna samt sporrande till arbetarskyddsarbete. Finansinspektionen ska å sin sida årligen lägga fram en rapport om det ekonomiska utfallet av den lagstadgade olycksfallsförsäkringen i varje försäkringsbolag (35 f § i lagen om olycksfallsförsäkring).

12.6.2017

Försäkring för olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar
Information och publikationer
Olycksfallsförsäkringscentralen
;