Kuva -

Teckning av försäkringen

Gäller försäkring före år 2016

Försäkringens giltighet

Arbetsgivaren ska lämna in en försäkringsansökan till önskat skadeförsäkringsbolag. Försäkringen ska vara i kraft när arbetet inleds. Försäkringen träder i kraft tidigast från och med den tidpunkt när ansökan bevisligen har överlämnats till försäkringsbolaget eller dess representant. Ansökan ska således göras innan arbetet inleds. Försäkring kan inte tecknas retroaktivt.

Fortlöpande försäkring

En olycksfallsförsäkring tecknas som fortlöpande då det är fråga om ett arbete av fortgående karaktär. Försäkringen gäller då en försäkringsperiod i sänder. Försäkringsperioden är ett kalenderår, utom när det är fråga om en försäkring som träder i kraft mitt under året. Då omfattar den första försäkringsperioden tiden från det att försäkringen börjat fram till slutet av följande kalenderår. Därefter fortsätter, det vill säga förnyas, försäkringen för ett kalenderår i sänder.

En fortlöpande försäkring och försäkringsskyldigheten upphör om arbetsgivarföretaget upphör med sin verksamhet eller om utförandet av arbete på annat sätt upphör. Försäkringstagaren ska skriftligen anmäla försäkringsbolaget om att försäkringen upphör minst en månad innan försäkringsperioden löper ut.

Försäkringen sägs upp och överförs

Försäkringstagaren kan säga upp sin försäkring, men då måste försäkringen överföras till ett annat försäkringsbolag. Uppsägningen är giltig endast om det samtidigt påvisas att en ny försäkring har tecknats i ett annat försäkringsbolag. Uppsägningen görs i praktiken med en särskild överföringsansökan som försäkringstagaren undertecknar och inlämnar till det nya försäkringsbolaget. Det nya bolaget skickar överföringsanmälan till försäkringstagarens nuvarande bolag.

Försäkringen kan numera sägas upp och överföras till ett nytt försäkringsbolag vid fyra tidpunkter på året. Försäkringstagaren kan säga upp försäkringsavtalet att upphöra den sista mars, juni, september eller december. Uppsägningen ska göras senast tre kalendermånader före ovannämnda datum. Om försäkringen har trätt i kraft mitt under året, kan den första gången sägas upp och överföras till ett annat försäkringsbolag först då den första försäkringsperioden har löpt ut.

Tidsbunden försäkring

Ett försäkringsavtal kan också ingås på viss tid för ett visst arbete eller arbetsobjekt som är tidsmässigt begränsat. En tidsbunden försäkring upphör utan uppsägning på den dag som antecknats i försäkringsbrevet.

Försäkringsperioden är då densamma som försäkringens giltighetstid. Om arbetet fortgår efter den tid som antecknats i försäkringsbrevet, anses försäkringen vara i kraft fram tills att arbetet har upphört. Arbetsgivaren ska i så fall före utgången av den tid som har antecknats i försäkringsbrevet underrätta försäkringsbolaget om att arbetet fortsätter.

Försäkringen upphör på grund av betalningsoförmåga

Försäkringen upphör om arbetsgivaren konstateras vara medellös vid utmätning eller om vistelseorten är okänd eller om arbetsgivaren försätts i konkurs.

12.6.2017

Försäkring för olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar
Information och publikationer
Olycksfallsförsäkringscentralen
;